Forskrift om endring i forskrift 22.november 1991 nr. 752 om bindende forhåndsuttalelser for skattepliktige etter petroleumsskatteloven.

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2008 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 6 nr. 4

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2008 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 6 nr. 4.

                                                           I
  
§ 1 første ledd skal lyde:

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse etter § 6 nr. 4 i lov av 13. juni 1975 nr. 35 skal være skriftlig og undertegnet av den skattepliktige eller dennes fullmektig. Anmodningen skal oversendes Oljeskattenemnda i syv eksemplarer.

                                                          II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen