Forskrift om endring i forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2007 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner.

I

I forskrift 23. april 2003 nr. 549 gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

§ 5. Kunngjøring i Den Europeiske Unions Tidende og i vertslandene

Kredittilsynet skal i Den Europeiske Unions Tidende og i to aviser i hvert vertsland straks kunngjøre utdrag av vedtak om reorganiseringstiltak som kan påklages, samt avviklingstiltak. Dette gjelder likevel ikke vedtak om reorganiseringstiltak som kun berører rettighetene til aksjonærer, medlemmer eller ansatte.

Kunngjøringen i vertslandene skal skje på vertslandets egne offisielle språk.

Kunngjøringen skal minst inneholde opplysninger om:

- at Finansdepartementet og Kredittilsynet er hjemlandets kompetente myndigheter
  og at henvendelser skal rettes  til Kredittilsynet,
- hvilket lands rett som kommer til anvendelse,
- administrasjonsstyret dersom dette er oppnevnt, og
- at fordringshaverne må melde sine krav til administrasjonsstyret innen den frist som
  er fastsatt i forbindelse med  avviklingstiltak.
 

 

II

Forskriften trer i kraft straks

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen