Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 24. august 1992 nr. 629 om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern

Forskrift om endring i forskrift 24. august 1992 nr. 629 om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2003 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 2a-1 annet ledd og kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, jf. lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 3-5 første ledd, bokstav b og kgl. res. 25. august 1989 nr. 825.

I

§ 2 første ledd skal lyde:
Finans- og tolldepartementets vedtak om å sette et selskap under offentlig administrasjon skal meldes til Foretaksregisteret, tinglyses på eiendommen eller eiendommene til selskapet, og kunngjøres i Norsk lysingsblad og minst en avis som er alminnelig lest. Kunngjøringen skal inneholde en oppfordring til fordringshaverne om å melde sine krav til administrasjonsstyret innen en angitt frist. Kredittilsynet kan pålegge fordringshavere som melder sine krav etter fristens utløp, å erstatte selskapet de ekstraomkostninger dette medfører.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen