Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v. og enkelte andre forskrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 27. juni 2008 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 2, jf. § 1 og § 4 nr 4, lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 sjette ledd og § 2a-1 andre ledd, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1, § 3-8, § 6-4 annet ledd, § 7-3 femte ledd, § 8-6 og § 8-7 annet ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 27. juni 2008 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 2, jf. § 1 og § 4 nr 4, lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 sjette ledd og § 2a-1 andre ledd, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1, § 3-8, § 6-4 annet ledd, § 7-3 femte ledd, § 8-6 og § 8-7 annet ledd. 

I

Forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v. endres slik:

§ 1 første punktum skal lyde:
      Kredittilsynet fører tilsyn med livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper, gjenforsikringsselskaper, pensjonsforetak, kredittinstitusjoner, forvaltningsselskap og e-pengeforetak som har hovedsete i annen EØS-stat og driver virksomhet i Norge.

II

Forskrift 22. mai 1996 nr. 506 om overdragelse av forsikringsportefølje tegnet etter reglene om etableringsrett eller utveksling av tjenesteytelser endres slik:

§ 1-1 nytt annet ledd skal lyde:
Forskriften § 2-1 gjelder overdragelse av forsikringsportefølje fra gjenforsikringsselskap med hovedkontor her i riket til forsikringsselskap med hovedsete i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

III

Forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring endres slik:

Ny tittel skal lyde:
Forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring.

§ 1 første og annet ledd skal lyde:
Forskriften gjelder alle skadeforsikringsselskaper inklusive kredittforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper. Forskriften gjelder dessuten livsforsikringsselskaper som i henhold til § 1-3 i forsikringsloven har fått konsesjon til å overta personforsikringer som ikke er livsforsikringer.
      Forskriften gjelder ikke utenlandsk skadeforsikringsselskap eller gjenforsikringsselskap som driver virksomhet gjennom filial her i riket. Regler om kapitalkrav for filial av forsikringsselskap med hovedsete utenfor EØS er fastsatt i forskrift til lovens § 14-4. 

IV

Forskrift om endringer i forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper endres slik:

Tittelen skal lyde:
Forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper.

§1 første ledd skal lyde:
Forskriften gjelder for skadeforsikringsselskap, herunder kredittforsikringsselskap, og gjenforsikringsselskap med hovedsete her i riket.

§ 2 skal lyde:
I denne forskrift betyr:
Skadeforsikring: Direkte forsikring med unntak av livsforsikring som definert i Rådsdirektiv av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring (Rdir. 73/239/EØF) art. 2 nr. 1.
Gjenforsikring: virksomhet som består i aksept av forsikringsrisikoer overdratt fra et forsikringsselskap eller et annet gjenforsikringsselskap.
Selskap:
Skadeforsikringsselskap, herunder kredittforsikringsselskap, og gjenforsikringsselskap med hovedsete her i riket.
Premie: Premie og bidrag for direkte tegnede forsikringer av enhver art som kan likestilles med premie.
Klasse: Forsikringsklasse som oppført i vedlegg til denne forskriften. Vedlegget skal anses som en del av forskriften.
Bransje: Skadeforsikringsbransje som oppført i § 5-30 nr. 2 i forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.
Begrenset gjenforsikringsvirksomhet: Gjenforsikringsvirksomhet som utøves av skadeforsikringsselskap, herunder kredittforsikringsselskap hvor inngående gjenforsikringspremie utgjør mindre enn 10 prosent av selskapets totale premie, ikke overstiger EUR 50 000 000 eller hvor forsikringstekniske avsetninger for inngående gjenforsikring utgjør mindre enn 10.prosent av totale tekniske avsetninger.

§ 3 første ledd skal lyde:
Kravet til selskapets solvensmargin er det høyeste av de beløp som framkommer ved beregning etter § 4 og § 5. Solvensmarginen skal minst være:
- 3 mill. euro for risikoer som omfattes av klassene 10-15, og for gjenforsikring av samtlige forsikringsklasser.
- 2 mill. euro for risikoer som omfattes av klassene 1-9 og 16-18, og for begrenset gjenforsikringsvirksomhet.

§ 15 annet ledd skal lyde:
Kredittilsynet kan pålegge selskapet å begrense gjenforsikringskontraktenes effekt på solvensmarginkravet utover det som følger av § 4 fjerde ledd og § 5 fjerde ledd, dersom gjenforsikringskontraktenes art eller kvalitet er blitt betraktelig endret siden siste regnskapsår eller gjenforsikringskontraktene ikke innebærer noen eller bare en begrenset risikooverføring. 

V

Forskrift om endringer i forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper endres slik:

§ 1 nytt annet ledd skal lyde:
Forskriften gjelder ikke for gjenforsikringsvirksomhet som utøves av livsforsikringsselskapet og hvor premieinntekter fra gjenforsikringsvirksomheten overstiger 10 % av selskapets totale premieinntekter eller premieinntektene fra gjenforsikringsvirksomheten overstiger EUR 50 000 000 eller de forsikringstekniske avsetningene knyttet til gjenforsikringsvirksomheten overstiger 10 % av de totale forsikringstekniske avsetningene. For slik gjenforsikringsvirksomhet gjelder forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper

§ 11 annet ledd skal lyde:
Kredittilsynet kan pålegge selskapet å begrense gjenforsikringskontraktenes effekt på solvensmarginkravet utover det som følger av § 4, dersom gjenforsikringskontraktenes art eller kvalitet er blitt betraktelig endret siden siste regnskapsår eller gjenforsikringskontraktene ikke innebærer noen eller bare en begrenset risikooverføring. 

VI

Forskrift 1. juni 1990 nr 434 om aktuar endres slik:

Overskrift til kapittel 2 skal lyde:
Kap. 2. Om aktuar i skadeforsikringsselskap og gjenforsikringsselskap

§ 11 første ledd skal lyde:
I et skadeforsikringsselskap som ikke er kredittforsikringsselskap, og i et
gjenforsikringsselskap
skal det være en ansvarshavende aktuar (heretter kalt aktuar) som er godkjent av Kredittilsynet. Godkjenningen faller bort når vedkommende fyller 70 år.

§ 11 fjerde ledd skal lyde:
Kredittilsynet kan unnta et skadeforsikringsselskap, gjenforsikringsselskap eller en filial fra plikten til å ha aktuar når arten eller omfanget av virksomheten ikke gjør aktuar påkrevet. 

VII

Endringene trer i kraft straks. 

Tilhørende lov

Til toppen