Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Forskrift om endring i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Fastsatt av Finansdepartementet 14. mars 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) § 3 bokstav c annet ledd og § 5 sjette ledd annet punktum.

I

§ 16 første ledd første punktum skal lyde:

Den normerte risikofrie renten skal for det enkelte inntektsår være gjennomsnittlig rente på statskasseveksler med 12 måneders løpetid, slik de publiseres av Norges Bank, beregnet på grunnlag av inntektsåret.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til toppen