Forskrift om endring i forskrift av 22. desember 1998 nr 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2007 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 12, § 33, § 46 og § 56, jf. lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-4.

                                                                    I

§ 9 nr. 2 annet punktum skal lyde:
Arbeidsgiver som nevnt i første punktum som driver næringsvirksomhet i flere kommuner, skal levere oppgaven til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet og tredje punktum.

§ 9 nr. 3 skal lyde:
Arbeidsgiver som ikke driver varig næringsvirksomhet i noen kommune her i landet, og arbeidsgiver som ikke driver noen virksomhet her i landet, skal sende terminoppgaven til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet og tredje punktum.

§ 9 nr. 4 skal lyde:
Arbeidsgiver som bare driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen, skal levere oppgaven til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet og tredje punktum.

§ 9 nr. 5 skal lyde:
Skattekontoret kan i det enkelte tilfelle bestemme at arbeidsgiver som nevnt i denne paragraf skal levere terminoppgaven til skatteoppkreveren i en annen kommune, herunder det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet og tredje punktum.

§ 14 nr. 1 annet punktum skal lyde:
Skattekontoret kan anmode skatteoppkreveren om å gi en bestemt arbeidsgiver pålegg om skjerpet oppgjør.

§ 14 nr. 2 fjerde punktum skal lyde:
Gjenpart av pålegget sendes skattekontoret.

§ 14 nr. 4 annet punktum skal lyde:
Skriftlig melding skal i tilfelle sendes til arbeidsgiveren og skattekontoret.

§ 19 nr. 1 annet punktum skal lyde:
Det samme gjelder når skattekontoret eller Riksrevisjonen krever slike opplysninger.

§ 19 nr. 4 skal lyde:
Arbeidsgiver plikter å gi de opplysninger som skattekontoret eller skatteoppkreveren anmoder om og som er nødvendig for at forskuddstrekk og forskuddsskatt kan bli fastsatt eller regulert etter gjeldende bestemmelser.

                                                             II

Endringene under I trer i kraft fra 1. januar 2008.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen