Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift av 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

Forskrift om endring i forskrift av 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2003 med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 5-4 første ledd og lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 2-12 tredje ledd.

I

I forskrift av 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

Overskriften til del 3 skal lyde: Maksimale innskuddsgrenser med hjemmel i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 5-4 første ledd og lov om foretakspensjon § 2-12 tredje ledd

Overskriften til § 3-1 skal lyde: Definisjoner

§ 3-1 første ledd første punktum skal lyde: I denne delen betyr:

§ 3-1 første ledd bokstav b) skal lyde:

Lønn: lønn i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-5 , eller, dersom dette er angitt i forskriften, lov om foretakspensjon § 5-4.

§ 3-1 annet og tredje ledd blir ny § 3-2 første og annet ledd med overskriften: Innskuddsgrenser i innskuddspensjonsordninger

Ny § 3-2 første ledd skal lyde:

(1) Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav a skal ikke overstige 1/5 G.

Ny § 3-2 annet ledd første punktum skal lyde:

Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d skal ikke overstige 5 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 2 G og 6 G og 8 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G.

Ny § 3-3 skal lyde:

Innskuddsgrenser ved kombinerte pensjonsordninger mv.

(1) Kombinerte pensjonsordninger i henhold til lov om foretakspensjon § 2-12, jf. innskuddspensjonsloven § 2-13, kan bare utformes slik at en ytelsesbasert alderspensjon fastsatt i henhold til

  1. lov om foretakspensjon § 5-2 første ledd bokstav a, eller
  2. lov om foretakspensjon § 5-2 første ledd bokstav c

suppleres med en ordning etter innskuddspensjonsloven der innskudd for medlemmene er fastsatt i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d, eller med en tilsvarende ordning med engangsbetalt alderspensjon etter lov om foretakspensjon.

(2) Dersom foretaket har kombinerte pensjonsordninger hvor ytelsesbasert alderspensjon er fastsatt etter første ledd bokstav a), skal innskudd for et enkelt medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d ikke overstige en fastsatt prosent av lønn sett i forhold til beregnet folketrygd og pensjonsnivå i henhold til regelverket i den ytelsesbaserte pensjonsordningen som angitt i tabellen under:

Sum av ytelsesbasert alderspensjon og beregnet

folketrygd som prosent av medlemmenes lønn,

jf. lov om foretakspensjon § 5-4

Innskuddsgrense i prosent av lønn

mellom 1 G og 12 G

Til og med 50 prosent

5 prosent

Til og med 55 prosent

4 prosent

Til og med 60 prosent

3 prosent

Til og med 65 prosent

2 prosent

Til og med 70 prosent

1 prosent

Over 70 prosent

0 prosent

Det skal ikke betales innskudd for lønn under 1 G eller for lønn over 12 G. Ved innskudd etter innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav d, kan prosentsatsen ikke settes lavere for lønn mellom 1 G og 6 G enn for lønn mellom 6 G og 12 G. Innskuddsgrensene angitt i dette ledd gjelder tilsvarende for innskuddspremie for engangsbetalt alderspensjon.

(3) Dersom foretaket har kombinerte pensjonsordninger hvor ytelsesbasert alderspensjon er fastsatt etter første ledd bokstav b), skal innskudd for et enkelt medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d ikke overstige en fastsatt prosent av lønn sett i forhold til pensjonsnivå i den ytelsesbaserte pensjonsordningen som angitt i tabellen under:

Ytelsesbasert alderspensjon

Innskuddsgrense i prosent av lønn

0,5 G og lavere

4 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 4 G og 6 G og

10 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G.

Det skal ikke betales innskudd for lønn under 4 G eller for lønn over 12 G.

Over 0,5 G og til og med 1 G

10 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G.

Det skal ikke betales innskudd for lønn under 6 G eller for lønn over 12 G.

Innskuddsgrensene angitt i dette ledd gjelder tilsvarende for innskuddspremie for engangsbetalt alderspensjon.

§ 5-9 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Fristforlengelse kan også avtales ved inngåelse av avtale om innskuddspensjon med investeringsvalg på samme vilkår som gjelder for institusjonens avtale med forvaltningsselskapet for verdipapirfond om forlenget innløsningsfrist eller suspensjon av innløsningsrett etter lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6- 9 og § 6- 10.

II

Forskriften trer i kraft 1. desember 2003.

Til toppen