Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer

Forskrift om endring i forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2002 med hjemmel i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer §§ 3-7 første ledd nr. 1 og 4-7 fjerde ledd .

I

§ 2-1 første ledd skal lyde:

Revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig skal til enhver tid kunne dokumentere 105 timers etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Som relevant etterutdanning regnes det å delta i undervisning ved ordinært studieopplegg innen fagkretsen for revisorutdanning i Norge, arrangert av norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole. Tilsvarende gjelder det å delta på kurs innen fagkrets som nevnt i annet punktum. Forelesninger på kurs mv. som nevnt i annet og tredje punktum regnes som relevant etterutdanning på lik linje med deltakelse på kurs mv.

Ny § 4-2 skal lyde:

Med samarbeidsavtale som nevnt i revisorloven § 4-7 tredje ledd menes avtale om bruk av likelydende navn, deling av vesentlige faglige eller forretningsmessige ressurser. Det samme gjelder for andre samarbeidsavtaler som er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet.

I de tilfeller det foreligger samarbeidsavtale som nevnt i første ledd, gjelder reglene i revisorloven § 4-1 første ledd, annet og femte ledd, § 4-2 annet og fjerde ledd, § 4-4, § 4-5 første til tredje ledd og § 4-6 tilsvarende for det samarbeidende foretaket, jf. også fjerde ledd.

§ 4-1 første ledd første punktum gjelder ikke i forhold til nærstående til det samarbeidende foretaket eller personer som nevnt i fjerde ledd. Eierandel eller mellomværende m.v. som nevnt i revisorloven § 4-1 annet ledd nr. 2 og 3 har heller ikke betydning for revisors uavhengighet med mindre disse er vesentlige.

Reglene for foretak gjelder tilsvarende for partnere og ledende ansatte i foretaket, og medlemmer av foretakets styrende organer.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. april 2003.

Til toppen