Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern – navn på førsteinstansdomstoler

Forskrift om endring i forskrift om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern – navn på førsteinstansdomstoler

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-1 annet ledd og kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, jf lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 3-5 første ledd bokstav b og kgl.res. 25. august 1989 nr. 825.

I

I forskrift 24. august 1992 nr. 629 om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern gjøres følgende endring:

§ 3 første ledd skal lyde:

Administrasjonsstyret består av en formann og to eller flere medlemmer. Formannen skal ha de egenskaper som er foreskrevet for tingrettsdommere. Kredittilsynet oppnevner en eller flere revisorer, og gir instruks for revisjonens arbeid.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen