Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 22. oktober 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 49, § 51 og § 74. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. III nr. 21at (direktiv 2009/31/EF).

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder geologisk lagring av CO₂ . Bestemmelsene gjelder likevel ikke lagring av CO₂ som ledd i forskning, utvikling eller utprøving av nye produkter og prosesser med en samlet påtenkt lagringsvolum under 100 000 tonn.

Se forskriften på lovdata.no