Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om bruk av arbeidsgivers pc hjemme

Forskrift
om endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 6. mai 2003 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

I

§ 5-15-4 skal lyde:

§ 5-15-4. Fordel ved privat bruk av datautstyr utplassert hos arbeidstaker av arbeidsgiver

  1. Fordel ved privat bruk av datautstyr utplassert hos arbeidstaker av arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når utplasseringen er begrunnet i tjenstlig bruk.
  2. Som tjenstlig bruk regnes all bruk som leder til leveranse av tekster, beregninger, tegninger og andre maskinelle produkter fra den ansatte til arbeidsgiveren. Øvelsesbruk med sikte på økt ferdighet til å utøve slik produksjon på hjemmemaskin regnes også som tjenestebruk. Datatreningen må være egnet til å gi den ansatte en IT-kompetanse som arbeidsgiveren har nytte av i den ansattes nåværende stilling, eller i fremtidig stilling i samme foretak eller konsern når det foreligger konkrete holdepunkter for et slikt skifte av stilling.
  3. Skattefritaket skal omfatte utstyr som følger med arbeidsgivers installasjon av datautstyret, for eksempel programvare, internettabonnement, installering av ekstra telefonlinje o.l., så langt dette er nødvendig ut fra tjenstlige behov. Skattefritaket for internettabonnement gjelder kun dersom utgiftene i sin helhet knytter seg til internettbruk. Arbeidsgivers dekning av utgifter til telefonabonnement omfattes ikke av denne paragraf.
  4. Fordelen ved privat bruk av datautstyr etter denne bestemmelsen er skattefri også når arbeidstaker helt eller delvis finansierer datautstyret ved trekk i lønn. Slikt trekk reduserer arbeidstakerens brutto skattegrunnlag og grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

II

Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2003.

Til toppen