Forskrift om endring i forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2009 med hjemmel i lov 28. mai 2004 nr 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) § 5

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2009 med hjemmel i lov 28. mai 2004 nr 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) § 5

                                                     I
I forskrift 6. desember 2004 nr. 1573 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 9 nr. 1 skal lyde:
For avsender eller mottaker i Norge:
- fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer
- navn
- adresse
- postnummer
- poststed
- land
- avsender-/mottakerbank
- kontonummer for transaksjoner som går via konto.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer, kontonummer, passnummer eller fødselsdato. For banktransaksjoner skal det her i tillegg rapporteres kundenummer 999999999.

§ 9 nr. 5 første punktum skal lyde:
For bankoverføring fra Norge av beløp over NOK 100.000 eller tilsvarende i annen valuta skal det rapporteres hva overføringen gjelder og betalingsart.

§ 10 nr. 1 skal lyde:
For enkeltoverføringer større enn NOK 25.000 eller tilsvarende i annen valuta:
- rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
- transaksjonsbeløpet i NOK og i eventuell fremmed valuta med valutakode
- kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
- kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land
- kortnummer
- transaksjonsdato
- korttype
- referanse på transaksjonen
- tilgjengelig transaksjonstype
- brukerstedets navn, land og brukerstedsidentitet
- tilgjengelig opplysninger og brukerstedets adresse, postnummer, poststed og kode.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.


§ 10 nr. 2 skal lyde:
For overføringer av beløp lavere enn eller lik NOK 25. 000 eller tilsvarende i annen valuta:
- rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
- månedssum per kort per land
- periode for aggregeringen
- antall overføringer som inngår i aggregeringen
- kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
- kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land
- kortnummer
- korttype

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.

                                                      II
Endringene trer i kraft straks.

Til toppen