Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

                                                              I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:


§ 3-4-1 skal lyde
Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter:
a) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker, jf. § 3-4-3,
b) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt kunstig søtstoff, jf. § 3-4-4.

(2) Avgiftsplikten omfatter ikke:
a) melkeprodukter tilsatt til og med 15 gram sukker pr. liter,
b) blandinger av ellers avgiftsfrie produkter,
c) juice og saft, også rekonstruert fra konsentrat, såfremt det ikke er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff,
d) alkoholfrie drikkevarer som tilfredsstiller vilkårene i Landbruksdepartementets forskrifter for produksjon, merking og omsetning av spiseis fastsatt ved kgl.res. 15. april 1977 nr. 9636.

 
§ 3-4-3 første ledd bokstav t skal lyde:
konsentrert saft av frukt og bær

§ 3-12-4 overskriften skal lyde:
Redusert sats for industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon

§ 3-12-4 første ledd skal lyde:
Ved levering av elektrisk kraft til industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver
industriproduksjon, skal det betales redusert sats.

§ 3-12-4 annet ledd bokstav d
oppheves

§ 3-12-5 skal lyde:
Redusert sats for fjernvarmeprodusenter
Fjernvarmeprodusenter registrert i næringsundergruppe (næringskode) 35.300 og
fjernvarmeprodusenter som har konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat
skal betale redusert sats dersom bedriften, med unntak av en oppbyggingsperiode på inntil tre år, bruker minst 50 pst. avfall, bioenergi, spillvarme og/eller varmepumper som energikilde og bedriften leverer fjernvarme til forbrukere utenfor egen næringsvirksomhet, forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak for notifikasjonsplikt for offentlig støtte, EØS-avtalen vedlegg XV nr.1j og forordning EF 800/2008 art. 25.

§ 3-12-7 første ledd første punktum skal lyde:
Leveranser av kraft levert til foretak som nevnt i § 3-12-4 og § 3-12-5 gjennomføres ved at nettselskapet leverer kraft med fakturering av redusert avgiftssats.

§ 3-12-8 bokstav a skal lyde:
bekreftelse på næringsundergruppe (næringskode) fra Enhetsregisteret, med mindre direktoratet bestemmer noe annet. Fjernvarmeprodusenter kan i stedet legge frem konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat.

§ 3-12-11 nytt fjerde ledd skal lyde:
Blir foretaket utmeldt av energieffektiviseringsprogrammet skal det umiddelbart gi beskjed om dette til sitt nettselskap og til tollregionen.

§ 3-12-16 bokstav c skal lyde:
foretak i veksthusnæringen må legge fram egenerklæring om at de har veksthus med elektrisk varmeanlegg.

                                                             II
Endringene trer i kraft 1. juli 2009.

Til toppen