Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter.

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-2-2 første ledd annet og tredje punktum skal lyde:

For annen alkoholholdig drikk med alkoholstyrke til og med 4,7 volumprosent beregnes avgiften pr. liter etter avgiftsgruppe. For annen alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 4,7 volum­prosent beregnes avgiften pr. liter og volumprosent alkohol.

§ 3-2-4 annet ledd annet punktum skal lyde:

Forbruker­pakninger som inneholder øl til og med 4,7 volumprosent alkohol, skal merkes med avgifts­klasse.

§ 3-5-1 første ledd bokstav b skal lyde:

Grunnavgift. Avgiftsplikten omfatter engangsemballasje. Som engangsemballasje anses emballasje som ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.

§ 3-5-1 tredje ledd oppheves.

§ 3-7-4 skal lyde:

(1)Svovelavgiften reduseres dersom utslippet av svovel til atmosfæren er mindre enn svovelinnholdet i de benyttede avgiftsbelagte produkter skulle tilsi.

(2)Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell:

Refusjon (øre/l) ved forskjellige rensegrader (%)

Pst. svovel i oljen

10-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85-94

95-100

T.o.m. 0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Over 0,05 t.o.m. 0,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

7,0

7,0

0,25 t.o.m. 0,50

0,0

0,0

0,0

7,0

7,0

7,0

7,0

14,0

14,0

0,50 t.o.m. 0,75

0,0

0,0

7,0

7,0

7,0

14,0

14,0

14,0

21,0

0,75 t.o.m. 1,00

0,0

7,0

7,0

14,0

14,0

14,0

21,0

21,0

28,0

1,00 t.o.m. 1,25

7,0

7,0

14,0

14,0

21,0

21,0

28,0

28,0

35,0

1,25 t.o.m. 1,50

7,0

7,0

14,0

21,0

21,0

28,0

28,0

35,0

42,0

1,50 t.o.m. 1,75

7,0

14,0

14,0

21,0

28,0

28,0

35,0

42,0

49,0

1,75 t.o.m. 2,00

7,0

14,0

21,0

28,0

28,0

35,0

42,0

49,0

56,0

2,00 t.o.m. 2,25

7,0

14,0

21,0

28,0

35,0

42,0

49,0

56,0

63,0

2,25 t.o.m. 2,50

14,0

21,0

28,0

35,0

42,0

49,0

56,0

63,0

70,0

2,50 t.o.m. 2,75

14,0

21,0

28,0

35,0

42,0

49,0

56,0

70,0

77,0

2,75 t.o.m. 3,00

14,0

21,0

28,0

42,0

49,0

56,0

63,0

77,0

84,0

3,00 t.o.m. 3,25

14,0

28,0

35,0

42,0

49,0

63,0

70,0

84,0

91,0

3,25 t.o.m. 3,50

14,0

28,0

35,0

49,0

56,0

63,0

77,0

91,0

98,0

3,50 t.o.m. 3,75

21,0

28,0

42,0

49,0

63,0

70,0

84,0

98,0

105,0

3,75 t.o.m. 4,00

21,0

28,0

42,0

56,0

63,0

77,0

84,0

105,0

112,0

§ 3-9-4 sjette ledd tabellen skal lyde:

Bensinforbruk:

Tilskudd kr:

Under 100 liter

0 kr

100 - 299 liter

1034 kr

300 - 599 liter

1963 kr

600 - 899 liter

3032 kr

900 - 1199 liter

4007 kr

1 200 - 1499 liter

4973 kr

1500 liter og over

5937 kr

§ 4-3-1 første ledd skal lyde:

(1)Det gis refusjon for innbetalt grunnavgift på fyringsolje mv. på avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver godstransport i innenriks sjøfart.

§ 4-3-2 annet ledd skal lyde:

(2)Refusjonsordningen omfatter fartøy som er registrert i NOR under type 5.

§ 4-4-3 første ledd skal lyde:

(1)Registrerte virksomheter kan levere avgiftsbelagte produkter til innretninger på kontinentalsokkelen og spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen uten grunnavgift på fyringsolje mv. og avgift på smøreolje mv.

§ 4-4-3 annet ledd annet punktum oppheves.

§ 4-6-1 skal lyde:

(1)Luftfartøy som har utenlandsk lufthavn, Svalbard eller Jan Mayen som første destinasjon er fritatt fra CO 2 -avgift på mineralolje og bensin, svovelavgift, grunnavgift på fyringsolje mv., avgift på bensin og avgift på smøreolje mv., dersom levering av avgiftsbelagte produkter skjer direkte på luftfartøyets tank.

(2)Luftfartøy som har innenlands lufthavn som første destinasjon er fritatt for grunnavgift på fyringsolje mv., avgift på bensin og avgift på smøreolje mv. dersom levering av avgiftsbelagte produkter skjer direkte på luftfartøyets tank.

(3)Forsvarets luftfartøy er fritatt fra grunnavgift på fyringsolje mv. på flyparafin (jetparafin) dersom levering av flyparafinen skjer direkte på luftfartøyets tank. (4)Produkter som ikke kan leveres direkte fra oljeselskapet til luftfartøyet kan kjøpes avgiftsfritt direkte fra avgiftspliktig oljeselskap dersom kjøper er registrert for dette i tollregionen.

(5)Det gis refusjon for innbetalt avgift som er beregnet ved innførselen.

§ 4-6-3 skal lyde:

Enhver som leverer bensin eller mineralolje uten avgift, må føre liste over mottakerens navn, kvantum, tidspunktene, leveransene og luftfartøyenes kjennetegn, registrerings­nummer og flightnummer. Ved leveranse uten CO 2 - og svovelavgift skal også luftfartøyets første destinasjon oppgis.

§ 5-11 skal lyde:

Virksomhet som krever redusert avgift etter § 3-7-4 til § 3-7-6 kan av tollregionen pålegges å la Statens forurensingstilsyn eller akkreditert institusjon foreta kontrollmålinger. Kost­nadene ved slike målinger skal dekkes av søkeren.

II

Endringene trer i kraft fra og med 1. januar 2006.

Til toppen