Forskrift om endring i forskrift om varers opprinnelse mv ved bruk av tollpreferansesystemet for utviklingsland (Generalized System of Preferences – GSP)

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2007 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3 fjerde ledd,) jf. stortingsvedtak av 15. juni 1971 og kgl. res. av 3. september 1971 nr. 1 vedrørende systemet med generelle tollpreferanser for import av varer til utviklingsland.

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2007 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3 fjerde ledd,) jf. stortingsvedtak av 15. juni 1971 og kgl. res. av 3. september 1971 nr. 1 vedrørende systemet med generelle tollpreferanser for import av varer til utviklingsland.

                                                               I
I forskrift av 20. februar 1998 nr. 158 om varers opprinnelse m.v. ved bruk av tollpreferansesystemet for utviklingsland (Generalized System of Preferences - GSP) gjøres følgende endring:

§ 1 nr. 5 skal lyde:

tollverdi: verdien av varer fastsatt på grunnlag av de forskrifter som Finansdepartementet har gitt i samsvar med bestemmelsene i Avtalen om gjennomføring av artikkel VII i Generalavtalen om tolltariffer og handel (WTO-avtalen om tollverdi),

§ 2 tredje ledd første punktum skal lyde:

Finansdepartementet kan iverksette en ordning der produkter som har opprinnelse i Det Europeiske Fellesskap eller Sveits og som eksporteres til et GSP-land, skal anses å ha opprinnelse i GSP-landet, såfremt produktene blir bearbeidet eller foredlet der ut over de bearbeidingsprosesser som fremgår av § 5.

§ 6 første ledd skal lyde:

Finansdepartementet kan samtykke i at land tilhørende samme regionale sammenslutning innrømmes unntak fra reglene i § 2 etter bestemmelsene nedenfor.

§ 11 første ledd første punktum skal lyde:

Finansdepartementet kan gjøre unntak fra opprinnelsesreglene i denne forskrift til fordel for de minst utviklede GSP-land når utviklingen av eksisterende industri eller etableringen av ny industri i vedkommende land tilsier dette.

§ 16 første ledd nr. 2 skal lyde:

en fakturaerklæring utferdiget av eksportøren i et GSP-land i samsvar med bestemmelsene i § 22, forutsatt at verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen ikke overstiger NOK 100 000.

§ 22 første ledd nr. 2 skal lyde:

enhver eksportør i et GSP-land eller Norge for sendinger bestående av en eller flere kolli inneholdende opprinnelsesprodukter hvis verdi ikke overstiger NOK 100 000.

§ 27 annet punktum skal lyde:

Den samlede verdi av varene må ikke overstige NOK 4000 for småsendinger eller
NOK 10 000 for varer som utgjør del av den reisendes personlige bagasje.

                                                                   II
Endringen trer i kraft 1. januar 2008.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen