Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 12.november.2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 19-2.

                                                          I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endring:
Ny § 19-2-1 skal lyde:

Lemping av renter ilagt etter merverdiavgiftsloven § 37
Søknad om lemping av renter ilagt etter lov 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift § 37, blir å behandle i samsvar med merverdiavgiftsloven § 69 slik den lød før 1. januar 2008 og i henhold til dagjeldende praksis. Det samme gjelder klage over vedtak om lemping av renter ilagt før 1. januar 2008.

                                                      II
Endringen trer i kraft straks.

 

 

 

Tilhørende lov

Til toppen