Forskrift om endring og opphevelse av forskrifter som erstattes av Finansdepartementets forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven), lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgift vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, lov 10. juni nr. 5 om toll (tolloven), lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

                                                          I
Følgende forskrifter mv. oppheves:
1. Forskrifter 17. desember 1971 nr. 4 om avrunding av beløp til hele kroner ved tollvesenets oppkreving av toll, avgifter og gebyrer.

2. Forskrift 23. desember 1974 nr. 9 (Nr. 65) om betaling av avgift og beregning og betaling av renter og rentegodtgjørelse etter merverdiavgiftsloven.

3. Forskrift 9. september 1980 nr. 1 om minstegrenser for tilbakebetaling av toll.

4. Forskrift 15. desember 1989 nr. 1247 om Tollvesenets avskilting m.m.

5. Forskrift 23. desember 1993 nr. 1338 om avgift på flyging av passasjerer.

6. Forskrift 1. september 1999 nr. 1000 om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om lemping av toll og avgift med renter og omkostninger som innfordringstiltak og å avslå søknad om lemping av toll og avgift med renter og omkostninger av billighet under innkrevingen.

7. Delegering 21. desember 1999 nr. 1516 av myndighet til Skattedirektoratet etter lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 38 annet ledd.

8. Forskrift 8. november 2000 nr. 1100 om innbetalingsordningen for arveavgift.

                                                              II
Følgende forskrifter mv. endres:
1. I forskrift 12. desember 1975 nr. 2 (Nr. 12) om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer gjøres følgende endringer:

Tittelen til forskriften skal lyde:
Forskrift om beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer.
 
Kapittel 4 og 5 oppheves.

2. I forskrift 12. desember 1975 nr. 2 (Nr. 12) om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer gjøres følgende endringer:

§ 6 oppheves.


3. I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde:
§ 3 Kontroll av innbetalt avgift
 Regionvegkontoret skal påse at riktig avgift er betalt før omregistrering og utlevering av vognkort.

§ 4 tredje og fjerde ledd oppheves.

4. I forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn gjøres følgende endringer:

Overskriften til § 2 skal lyde:
Utskriving av avgift

§ 2 skal lyde:
 For kjøretøy som pr. 1. januar står registrert i motorvognregisteret blir avgiften fakturert av tollregionen. Det samme gjelder for årsprøvekjennemerke. Faktura sendes eier eller bruker. Dersom avtale om e-faktura er opprettet innen 30. januar i avgiftsåret, sendes e-faktura til den som har opprettet avtalen. Avgiften skal betales selv om krav ikke mottas.
 I henhold til § 6 i lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter er eieren ansvarlig for avgiften. Med eier forstås i denne forskrift den som står registrert som eier av kjøretøyet i motorvognregisteret, eller er ny eier i henhold til gyldig salgsmelding. Det er et vilkår at slik salgsmelding er registrert innkommet til Regionvegkontoret. Registreringsdato for salgsmelding anses avgiftsmessig som dato for eierskifte. For årsprøvekjennemerker anses den som er tildelt kjennemerke som eier.
 Eierskifte etter at avgiftsplikten oppstår er uten betydning for ansvaret for betaling av avgiften.

Overskriften til § 3 skal lyde:
Avgiftsfastsettelse mved registrering mv. etter 1. januar

§ 3 første ledd skal lyde:
 For kjøretøy som registreres etter 1. januar og for årsprøvekjennemerke som tildeles etter samme dato, oppstår avgiftsplikten ved registreringen eller tildelingen. Det samme gjelder for kjøretøy som i løpet av året går over fra avgiftsfritt til avgiftspliktig kjøretøy. For slike kjøretøy gjelder bestemmelsene i § 2 tilsvarende.

§ 4 oppheves.

§ 5 tredje ledd første punktum skal lyde:
 Halv avgift skal også beregnes for kjøretøy som registreres i annet halvår.

§ 5 femte ledd oppheves.

§§ 6 og 7 oppheves.

§ 9 første ledd oppheves.

§ 9 annet ledd blir første ledd.


5. I forskrift 24. januar 1989 nr. 58 (Nr. 90) om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet oppheves § 5 annet ledd annet punktum.


6. I forskrift 25. juni 1996 nr. 611 (Nr. 106) om refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende gjøres følgende endringer:

§ 4 oppheves.

7. I forskrift 18. juni 1997 nr. 609 om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om betalingsordning og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på innfordringsgrunnlag gjøres følgende endring:

§ 1 skal lyde:
 Denne forskrift omhandler krav på skatt, svalbardskatt, artistskatt, trygdeavgift, ansvarsbeløp etter skattebetalingsloven § 49, arbeidsgiveravgift samt forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter som knytter seg til slike krav.


8. I forskrift 18. juni 1997 nr. 610 om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om utgiftsføring av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter gjøres følgende endring:

§ 1 skal lyde:
 Denne forskrift omhandler krav på skatt, svalbardskatt, ansvarsbeløp etter skattebetalingsloven §49 , trygdeavgift, arbeidsgiveravgift samt forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter som knytter seg til slike krav.


9. I forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift gjøres følgende endringer:

Overskriften til § 2 skal lyde:
Utskrivning av avgift

§ 2 tredje til sjette ledd oppheves.

§ 4 nr. 2 annet ledd skal lyde:
 Medfører en slik endring at tillatt totalvekt blir lavere enn grensen for vektårsavgiftsplikt, skal det gis fritak for vektårsavgiften fra den termin endringen skjer. I stedet skal det beregnes årsavgift etter reglene i Stortingets vedtak om årsavgift § 3. Det betyr at det skal beregnes full årsavgift dersom endringen skjer i første halvår, og halv årsavgift ved endring i annet halvår.

§ 7 annet ledd skal lyde:
 Det skal i slike tilfeller svares en døgnavgift tilsvarende 2 % av full vektårsavgift for den aktuelle kjøretøykombinasjon, likevel ikke mindre enn kr 35. Avgiften skal beregnes pr. påbegynt døgn tillatelsen gjelder for. Avgiftsbeløp avrundes nedover til nærmeste hele krone.

§ 7 tredje ledd oppheves.

§ 8 første ledd skal lyde:
 For avgiftspliktige dieseldrevne motorkjøretøyer skal det, i tillegg til vektgradert årsavgift etter kapittel II, beregnes avgift på bakgrunn av hvilket avgasskravnivå kjøretøyet oppfyller.

§ 10 første ledd skal lyde:
 Tollregionen kan gi fritak for ordinær vektårsavgift for reservebusser. Med reservebuss menes buss som ikke er i daglig bruk, men som benyttes ved særlige anledninger. Fritak gis for det enkelte kjøretøy. Når kjøring skal finne sted, må det sendes melding om dette til tollregionen. For kjøretøy som innvilges fritak skal det i stedet beregnes døgnavgift på to prosent av full vektårsavgift.

§§ 12 og 13 oppheves.

§ 14 første ledd oppheves.

§ 14 annet ledd blir første ledd.

§ 14 tredje ledd oppheves.

10. I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 1–1 skal lyde:
§ 1–1 Virkeområde
 Forskriften her gjelder beregning og kontroll av engangsavgift for motorvogner som er avgiftspliktige etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m.

§ 1–4 skal lyde:
§ 1–4 Innbetaling av avgift for ikke registrerte avgiftspliktige
 Avgift skal være betalt før registrering kan finne sted.

Overskriften til § 5–3 skal lyde:
§ 5–3 Meldingsfrist ved endring i avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag

§ 7–2 nr. 5 skal lyde:
5. virksomheten ikke lenger kan stille sikkerhet etter § 14–21–1 i skattebetalingsforskriften.

§ 7–5, § 7–6, § 7–8 og § 8–1 oppheves.

11. I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 5–6 annet ledd skal lyde:
(2) Tollregionen skal tilbakekalle registreringen om vilkårene i § 5–3 ikke lenger er oppfylt, eller den registrerte ikke lenger oppfyller sine forpliktelser etter denne forskrift eller skattebetalingsforskriften.

§§ 6–2 til 6–5 oppheves.

§§ 6–7 til 6–9 oppheves.

§ 7–1 femte ledd første punktum skal lyde:
(5) Direktoratet kan fastsette forskrifter til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskriften, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv.

                                                                 III
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008.


 

Til toppen