Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer av forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Forskrift om endringer av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2005 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner §§ 2-9 annet ledd og 3-17, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 21, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 25, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3, lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf § 1 annet ledd, lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-2 annet ledd og § 8-10 annet ledd.

I

I forskrift 1. juni 1990 nr. 435 gjøres følgende endring:

§ 10 ny bokstav f skal lyde:

f. I perioden fram til og med 31. desember 2005 skal minimum en femdel av det negative beløpet som er ført mot egenkapitalen som følge av nullstilling av uamortiserte estimatavvik på pensjonsforpliktelser, medregnes ved beregningen av kjernekapitalen. I perioden 1. januar 2006 – 31. desember 2006 skal minimum to femdeler av nullstilte uamortiserte estimatavvik ført mot egenkapitalen medregnes i kjernekapitalen. I perioden 1. januar 2007 - 31. desember 2007 skal minimum tre femdeler av nullstilte uamortiserte estimatavvik ført mot egenkapitalen medregnes i kjernekapitalen. I perioden 1. januar 2008 – 31. desember 2008 skal minimum fire femdeler av nullstilte uamortiserte estimatavvik ført mot egenkapitalen medregnes i kjernekapitalen

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2005 eller senere.

Til toppen