Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 18.12 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 5-3, 5-5, 5-6, 5-8 og 7-1.

                                                       I
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 5-3-4 skal lyde:

§ 5-3-4. Tilbakebetaling av trekkbeløp fra skatteoppkrever til skattyter i særlige tilfeller
(1) Skatteoppkreveren kan på anmodning foreta tilbakebetaling av trekkbeløp i inntektsåret når arbeidsgiveren er avskåret fra å foreta korreksjon etter bestemmelsene i § 5-5-2.
 (2) Skatteoppkreveren skal sende melding til skattekontoret og skatteoppkreveren i skattyters bostedskommune. Dersom tilbakebetalingen skjer etter anmodning fra arbeidsgiveren, skal skatteoppkreveren også sende melding til arbeidsgiveren.

§ 5-5-2 nytt femte ledd skal lyde:

 (5)Korreksjon som medfører tilbakebetaling til skattyter kan bare foretas innenfor samme oppgjørsperiode. Tilbakebetaling av forskuddstrekk etter utløpet av oppgjørsperioden kan skje etter bestemmelsene i § 5-3-4.

§ 5-6-11 tredje ledd syvende punktum oppheves.

§ 5-6-12 fjerde ledd skal lyde:

(4) Andre utgiftsgodtgjørelser enn de som omfattes av første ledd, er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk dersom godtgjørelsen utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ, og godtgjørelsen ikke for noen del er fastsatt for å gi arbeidsvederlag i tillegg til utgiftsdekningen. Bare ulegitimerte nattillegg på innenlandsreiser på inntil 400 kroner pr. døgn kan holdes trekkfritt. Utbetaling av ulegitimert nattillegg skal oppfylle legitimasjonskravene i tredje ledd, unntatt opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier. Utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereise uten overnatting skal oppfylle legitimasjonskravene i tredje ledd, unntatt opplysninger om overnatting og losji.

§ 5-6-17 bokstav f skal lyde:

f) utbetalinger under individuell pensjonsavtale, men ikke når trekket beregnes etter § 5-5 femte ledd,

§ 5-6-18 første ledd bokstav a skal lyde:

a) vartpenger,

§ 5-8-11 annet ledd skal lyde:

(2) I særlige tilfeller hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken, kan fordelen fastsettes ved skjønn, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-13-5 annet ledd. Skattedirektoratet fastsetter før begynnelsen av hvert inntektsår satsen som skal benyttes ved beregning av forskuddstrekk.

§ 5-8-11 femte ledd skal lyde:

(5) Ved privat bruk av arbeidsgivers bil som faller utenfor standardreglene etter Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-13-1 annet ledd, beregnes trekkgrunnlaget for arbeidsreiser inntil 4 000 km og annen privat kjøring etter en særskilt sats per km. Tilsvarende gjelder for arbeidsreiser som overstiger 4 000 km. Skattedirektoratet fastsetter før begynnelsen av hvert inntektsår satsene som skal benyttes ved beregning av forskuddstrekket. Satsen(e) multipliseres med det antall kilometer som bilen faktisk er benyttet til arbeidsreise og annen privat kjøring.

§ 7-1-2 bokstav a skal lyde:
a)  Forskuddstrekk som det er på det rene at arbeidsgiveren har foretatt, uavhengig av om trekket er innbetalt. Dersom det er besluttet tilbakebetaling av forskuddstrekk til skattyter før avregning, justeres forskuddstrekket tilsvarende ned ved gjennomføring av avregningen. Ved manglende innbetaling kan fradrag nektes dersom skattyter ut fra sin tilknytning til arbeidsgiver hadde eller kunne øve innflytelse på de forhold som førte til trekkmisligholdet. Skattedirektoratet gir nærmere retningslinjer til utfylling og gjennomføring av reglene etter annet punktum.

                                                        II
Endringsforskriften trer i kraft straks. Endringene i §§ 5-3-4, 5-5-2, 5-6-11, 5-6-12 fjerde ledd, skal ha virkning fra og med inntektsåret 2009. Endringene i §§ 5-6-17, 5-6-18 og 5-8-11 skal ha virkning fra og med inntektsåret 2010.

 

 

Til toppen