Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 26. februar 1999 nr. 272

Forskrift om endringer i forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2004 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr. 2, § 27 nr. 7 og § 31 nr. 2 og kgl. res. 12. februar 1999 nr. 72 om opphevelse av forskrifter i medhold av skattebetalingsloven.

I forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt mv. gjøres følgende endringer:

I

§ 1 skal lyde:

§1. Skattepliktige som får tilbakebetalt forskudd på skatt etter § 24 eller forhåndsskatt etter § 27 i skattebetalingsloven, har krav på rentegodtgjørelse etter følgende regler:

a.

Ved tilbakebetaling av forskuddstrekk, og av utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen utgangen av inntektsåret (kalenderåret), godtgjøres renter med 3,1 prosent av beløpet. For skattepliktige som leverer forhåndsutfylt selvangivelse og får tilsendt skatteoppgjør i juni, skal tilbakebetaling av skatt som nevnt godtgjøres renter med 2,5 prosent av beløpet.

b.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret, godtgjøres renter med 0,9 prosent av beløpet. For skattepliktige som leverer forhåndsutfylt selvangivelse og får tilsendt skatteoppgjør i juni, skal tilbakebetaling som nevnt godtgjøres renter med 0,3 prosent av beløpet.

c.

Ved tilbakebetaling av utskrevet forhåndsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret, og av tillegg til forhåndsskatt som er innbetalt innen samme tidspunkt, godtgjøres renter med 1,3 prosent av beløpet.

d.

Ved anvendelsen av reglene under a og b regnes forskudd på skatt som nevnt under b som tilbakebetalt før innbetalinger som nevnt under a. Beløp som er innbetalt senere enn 30. april i året etter inntektsåret, anses tilbakebetalt først. Forhåndsskatt og tillegg til forhåndsskatt som er innbetalt etter 30. april i året etter inntektsåret, regnes som tilbakebetalt før krav som nevnt under c.

e.

Når tilbakebetaling av forskudd på skatt og forhåndsskatt finner sted senere enn 6 uker etter at det ferdige skatteoppgjøret eller utleggingen av skattelisten er kunngjort, godtgjøres renter av tilbakebetalt skattebeløp med 0,3 prosent for hver måned eller del av måned som løper fra kunngjøringen inntil tilbakebetaling skjer.

§ 8 skal lyde:

§8. Restskatten tillegges 2,8 prosent rente for skattytere som leverer forhåndsutfylt selvangivelse og får tilsendt skatteoppgjør i juni. For andre skattytere tillegges restskatten 3,1 prosent rente.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Til toppen