Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 9. mai 2008 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr. 2, § 27 nr. 7 og § 31 nr. 2.

                                                            I

§ 1 skal lyde:
 Skattepliktige som får tilbakebetalt forskudd på skatt etter § 24 eller forhåndsskatt etter § 27 i skattebetalingsloven, har krav på rentegodtgjørelse etter følgende regler:

a. Ved tilbakebetaling av forskuddstrekk, og av utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen utgangen av inntektsåret (kalenderåret), godtgjøres renter med 4,5 prosent av beløpet. For skattepliktige som får tilsendt skatteoppgjør i juni, skal tilbakebetaling av skatt som nevnt godtgjøres renter med 3,6 prosent av beløpet.

b. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen fristen i skattebetalingsloven § 21, godtgjøres renter med 1,5 prosent av beløpet. For skattepliktige som får tilsendt skatteoppgjør i juni, skal tilbakebetaling som nevnt godtgjøres renter med 0,5 prosent av beløpet.

c. Ved tilbakebetaling av utskrevet forhåndsskatt som er innbetalt senest 31. mai i året etter inntektsåret, og av tillegg til forhåndsskatt som er innbetalt innen samme tidspunkt, godtgjøres renter med 1,8 prosent av beløpet.

d. Ved anvendelsen av reglene under a og b regnes forskudd på skatt som nevnt under b som tilbakebetalt før innbetalinger som nevnt under a. Beløp som er innbetalt etter fristen i skattebetalingsloven § 21, anses tilbakebetalt først. Forhåndsskatt og tillegg til forhåndsskatt som er innbetalt etter 31. mai i året etter inntektsåret, regnes som tilbakebetalt før krav som nevnt under c.

e. Når tilbakebetaling av forskudd på skatt og forhåndsskatt finner sted senere enn 6 uker etter at det ferdige skatteoppgjøret eller utleggingen av skattelisten er kunngjort, godtgjøres renter av tilbakebetalt skattebeløp med 0,5 prosent for hver måned eller del av måned som løper fra kunngjøringen inntil tilbakebetaling skjer.

§ 8 første ledd skal lyde:
 Restskatten tillegges 3,9 prosent rente for skattytere som får tilsendt skatteoppgjør i juni. For andre skattytere tillegges restskatten 4,8 prosent rente.

§ 8 annet ledd bokstav c skal lyde:
 c) Når restskatten fremkommer ved avregning etter forhåndsligning, og avregningen finner sted innen fristen for betaling av tilleggsforskudd, jf. skattebetalingsloven § 21.

                                                          II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Tilhørende lov

Til toppen