Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 26. februar 1999 nr. 272

Forskrift om endringer i forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr. 2, § 27 nr. 7 og § 31 nr. 2 og kgl. res. av 12. februar 1999 nr. 72 om opphevelse av forskrifter i medhold av skattebetalingsloven.

I

I forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v. gjøres følgende endringer:

§ 1 bokstav a til c skal lyde:

a.

Ved tilbakebetaling av forskuddstrekk, og av utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen utgangen av inntektsåret (kalenderåret), godtgjøres renter med 3,1 prosent av beløpet. For skattepliktige som omfattes av juni-utlegg av skattelisten, skal tilbakebetaling av skatt som nevnt godtgjøres renter med 2,5 prosent av beløpet.

b.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret, godtgjøres renter med 0,9 prosent av beløpet. For skattepliktige som omfattes av juni-utlegg av skattelisten, skal tilbakebetaling som nevnt godtgjøres renter med 0,3 prosent av beløpet.

c.

Ved tilbakebetaling av utskrevet forhåndsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret, og av tillegg til forhåndsskatt som er innbetalt innen samme tidspunkt, godtgjøres renter med 1,3 prosent av beløpet.

§ 3 første ledd bokstav a og b skal lyde:

a.

b.

Når tilbakebetaling skjer i tiden 1. juli til 31. desember i inntektsåret, godtgjøres renter med 1,3 prosent av beløpet.

Når tilbakebetaling skjer senere enn 31. desember i inntektsåret, godtgjøres dessuten for det overskytende tidsrom renter av skattebeløpet med 0,3 prosent for hver måned eller del av måned. Renter etter bokstav a og bokstav b må til sammen ikke utgjøre mer enn 2,8 prosent.

§ 8 skal lyde:

Restskatten tillegges 2,8 prosent rente for skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten. For andre skattytere tillegges restskatten 3,1 prosent rente.

§ 9 skal lyde:

Resterende skatt tillegges 1,7 prosent rente av den delen av skatten som overstiger en tredjedel av utlignet skatt.

Ny § 11 skal lyde:

Ved beregning av renter etter § 1 bokstav a til c, § 2 første ledd, § 8 og § 9 skal forsinkelsesavgift og tilleggsskatt ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Rentevilkåret om tilbakebetaling i § 1 gjelder heller ikke når forsinkelsesavgift eller tilleggsskatt er årsaken til at skattyteren ikke får slik tilbakebetaling.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med avregningen for inntektsåret 2003.

Til toppen