Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v.

Forskrift om endringer i forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 7. oktober 2004 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr. 2, § 27 nr. 7 og § 31 nr. 2.

I

I forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v. gjøres følgende endringer:

§ 8 nytt annet, tredje og fjerde ledd skal lyde:

Det skal ikke beregnes rentetillegg:

  1. Når skattyter får skatten begrenset etter skatteloven § 17-1, jf. skattebetalingsloven § 23 nr. 2.
  2. Når det er på det rene at den restskatt som betinger rentetillegg, er fremkommet fordi arbeidsgiveren ikke har foretatt forskuddstrekk i samsvar med skattebetalingsloven og regler gitt med hjemmel i loven, og forholdet ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra skattyters side.
  3. Når restskatten fremkommer ved avregning etter forhåndsligning, og avregningen finner sted innen 30. april i året etter inntektsåret.

d) Når den restskatt som betinger rentetillegg, er fremkommet fordi skattyters formue eller inntekt for inntektsåret er blitt forhøyet etter bestemmelsene i ligningsloven § 9-9.

Restskatten skal ved beregning av rentetillegg avrundes nedover til nærmeste hele 100 kroner.

Hvis det er beregnet rentetillegg til restskatt som blir endret ved ny avregning, skal det foretas nye beregninger av rentetillegget på grunnlag av den endrede skatt.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Til toppen