Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 8-2.


I

Ny § 8-1 skal lyde:

§ 8-1 Unntak fra handleforbudet i derivater mm.
Forbudet mot å utstede eller handle for egen regning med finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-2 første ledd første punktum omfatter ikke: 
a) avhendelse av tegningsretter til aksjer og egenkapitalbevis på grunnlag av fortrinnsrett, jf. aksjeloven § 10-4, allmennaksjeloven § 10-4 og  finansieringsvirksomhetsloven § 2b-24,
b) avhendelse av frittstående tegningsretter som nevnt i aksjeloven § 11-12 og allmennaksjeloven § 11-12, forutsatt at tegningsrettene er ervervet på grunnlag av fortrinnsrett, og
c) opsjoner på aksjer og egenkapitalbevis i annet selskap i samme konsern som
arbeidsgiverforetaket og rettigheter til aksjer og egenkapitalbevis i arbeidsgiverforetaket eller annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverforetaket, når opsjonene og rettighetene er utstedt av dette foretaket.


Ny § 8-2 skal lyde:

§ 8-2 Unntak fra forbudet mot å avhende finansielle instrumenter tidligere enn 12 måneder etter ervervet
Bestemmelsen om bindingstid på 12 måneder i verdipapirhandelloven § 8-2 første ledd tredje punktum gjelder ikke:
a)ved avhendelse av aksjer som følge av et tilbud om kjøp av samtlige aksjer i et selskap fremsatt til alle aksjeeierne på samme vilkår, forutsatt at aksjene ble ervervet før tilbudet ble gjort kjent,
b) for ansatte og tillitsvalgte i verdipapirforetak som bare yter investeringstjenester i forbindelse med finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 femte ledd nr. 2, og
c)ved avhendelse av aksjer og egenkapitalbevis i arbeidsgiverforetaket eller annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverforetaket, der aksjene og egenkapitalbevisene erverves som følge av utøvelse av opsjons- eller tegningsrettsprogrammer for de ansatte, under forutsetning av at aksjene og egenkapitalbevisene avhendes innen 30 dager etter at den ansatte har mottatt dem.

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2010.

 

Til toppen