Forskrift om endringer i forskrift 5. september 1980 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 16. juli 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 7 nr. 5 og 6.

                                                      I

I forskrift fastsatt av Finansdepartementet ved kgl.res. av 5. september 1980 skjer følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§1. Utskriving og endring av terminskatt
1. Terminskatt utskrives av Oljeskattekontoret i seks like store terminer som forfaller til betaling 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret og 1. februar, 1. april og 1. juni i det påfølgende år.

       Hvis særlige forhold tilsier det, kan det i enkelte tilfelle fattes vedtak om at terminene ikke skal være like store.
2. Utskrevet terminskatt kan endres fram til forfallstid for 4. termin med virkning for de tre siste terminene når det er overveiende sannsynlig at den skattepliktige med den utskrevne terminskatt vil få en resterende skatt eller en tilgodesum ved ligningen for vedkommende år.

§ 2 skal lyde:

§2. Melding om og forfall av terminskatt
       Den skattepliktige skal ha melding om utskrevet terminskatt og senere endringer i slik skatt. Meldinger sendes i rekommandert brev eller på annen påviselig måte. Innbetaling kan ikke kreves før det er gått 3 uker fra den dag melding om terminskatten ble sendt den skattepliktige. Ved forhøyelse av terminskatten kan det beløp skatten forhøyes med, ikke kreves innbetalt før 3 uker etter at melding om forhøyelsen ble sendt den skattepliktige.
       Endringer i utskrevet terminskatt betales sammen med eller kommer til fradrag ved betaling av 4., 5. og 6. termin.

§ 3 skal lyde:

§3. Renter av terminskatt
1. Hvis det på grunn av endringer i utskrevet terminskatt eller innbetalinger etter petroleumsskattelovens § 7 nr. 4, er forskjell på innbetalingene av de tre første og de tre siste terminene, skal det svares renter av halvparten av forskjellen. Rentene forfaller til betaling eller godskrives skattyteren sammen med betaling av de tre siste terminene.
2. Vedtak etter § 1 nr. 1, annet ledd, om at terminene ikke skal være like store, får virkning for beregning av renter av terminskatt, slik at det ikke skal svares renter av den fastsatte forskjellen mellom de seks terminene.

                                                       II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning for terminskatt for inntektsåret 2008 og senere år.

 

Tilhørende lov

Til toppen