Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om EØS-filialers medlemskap i innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond (tilleggsdekning)

Forskrift om EØS-filialers medlemskap i innskuddsgaranti­ordningen i Bankenes sikringsfond (tilleggsdekning)

Fastsatt av Finansdepartementet 6. juli 2005 med hjemmel i lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) § 2-2 tredje ledd og § 2-5 tredje ledd.

§ 1 Filialmedlemskap

Før en kredittinstitusjon med hovedsete i annen EØS-stat som mottar innskudd fra allmennheten gjennom filial her i riket, som har rett til å bli medlem av innskuddsgarantiordningen (filialmedlem), kan bli filialmedlem, må Bankenes sikringsfond i samarbeid med hjemstatens sikringsordning bringe på det rene hvilke innskudd eller deler av innskudd som er sikret i hjemstatens ordning, og hvilke innskudd hos søker som skal være sikret i Bankenes sikringsfond.

Bankenes sikringsfond kan nekte filialmedlemskap, eller sette særlige vilkår for medlemskapet, dersom soliditetssituasjonen hos søker, eller betydelig usikkerhet med hensyn til utviklingen i denne, tilsier det.

Filialmedlem kan tidligst opptas seks måneder etter at Bankenes sikringsfond har mottatt søknad om slikt medlemskap.

Kredittilsynet fastsetter minstekrav til opplysninger i søknader om filialmedlemskap.

Før filialmedlem opptas, skal dette godkjennes av Kredittilsynet.

Bestemmelsen i tredje ledd gjelder ikke ved omdanning til filial fra datterselskap som er medlem av Bankenes sikringsfond. De berørte tilsynsmyndigheter og sikringsordninger skal varsles uten opphold når det er klart at omdanning vil finne sted. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om videreføring av medlemskap i Bankenes sikringsfond ved slik omdanning.

Filialmedlemskap opphører ett år etter at Bankenes sikringsfond har mottatt oppsigelse fra filialmedlemmet.

§ 2 Avgiftsberegning m.v.

Filialmedlem plikter å svare avgift etter reglene i banksikringsloven § 2-7, jf. også definisjonen av garantert innskudd i filial i neste ledd.

For beregning av avgift etter første ledd, og Bankenes sikringsfonds størrelse etter banksikringsloven § 2-6, skal garantert innskudd i filial beregnes som innskyters samlede innskudd opp til 2 millioner kroner, med et fradrag tilsvarende den del av innskuddet som skal dekkes under hjemstatens garantiordning.

Definisjonen av garanterte innskudd i filial i annet ledd har ikke betydning for Bankenes sikringsfonds faktiske forpliktelser eller adgang til å dekke innskudd.

§ 3 Dekningsomfang

Bankenes sikringsfond plikter å dekke tap som nevnt i banksikringsloven § 2-10 første til fjerde ledd som innskytere i filial her i riket påføres, med fradrag for det som skal dekkes av hjemstatens garantiordning. Det skal være uten betydning for Bankenes sikringsfonds dekningsforpliktelse hvorvidt eller på hvilket tidspunkt hjemstatens garantiordning oppfyller sin dekningsplikt. Bankenes sikringsfond har ikke anledning til å dekke tap som beskrevet i banksikringsloven § 2-10 femte ledd.

Som innskyter i filial her i riket regnes innskyter som selv har foretatt innskudd i, og som har naturlig tilknytning til, filialen. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om hvem som skal anses som innskyter i filialen. Kredittilsynet avgjør tvilstilfeller og hva som skal regnes som et tvilstilfelle.

Filialmedlemmet plikter på en tydelig måte å informere innskyterne i filial her i riket om hvilke typer innskudd som er sikret, hvilket beløp som er sikret, og hvilken sikringsordning som dekker hvilke innskudd eller deler av innskuddet.

§ 4 Avtale mellom hjemlandets sikringsordning og Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond og hjemstatens sikringsordning plikter å inngå en avtale der det fremgår hvilke innskudd og hvilke beløp som er sikret i henholdsvis hjemstatens sikringsordning og i Bankenes sikringsfond, og hvordan motregning av innskudd mot innskyters forfalte forpliktelser overfor filialen skal foretas.

Avtalen skal også sikre Bankenes sikringsfond den informasjon som er nødvendig for å kunne beregne sikringsfondets dekningsforpliktelser i situasjoner der slike forpliktelser utløses.

§ 5 Avtale mellom hjemlandets tilsynsmyndigheter og Kredittilsynet

Kredittilsynet og tilsynsmyndighetene i filialmedlemmets hjemstat skal inngå en avtale som sikrer Kredittilsynet den informasjon tilsynet trenger for å ivareta sine funksjoner etter denne forskrift, herunder:

  1. informasjon som Kredittilsynet skal videreformidle til sikringsfondet etter § 6,
  2. opplysninger om filialmedlemmets soliditet,
  3. opplysninger om vesentlige negative utviklingstrekk hos filialmedlemmet og/eller dets filial her i riket,
  4. varsel før filialmedlemmet settes under offentlig administrasjon, tas under konkursbehandling eller lignende,
  5. tilstrekkelige opplysninger til å ivareta sine oppgaver i henhold til § 7.

§ 6 Videreformidling av informasjon fra Kredittilsynet til Bankenes sikringsfond

Kredittilsynet skal videreformidle til Bankenes sikringsfond informasjon som sikringsfondet måtte ha behov for i forbindelse med vurdering av søknad om medlemskap (§ 1), beregning av fondets størrelse og beregning av avgift (§ 2), eller beregning av faktiske deknings­forpliktelser (§ 3). Det forutsettes at Kredittilsynet gjennom sin avtale med tilsynsmyndighetene i filialmedlemmets hjemstat (jf. § 5) er sikret tilgang til slik informasjon.

§ 7 Kredittilsynets rolle i en administrasjons- eller konkurssituasjon

I en administrasjons- eller konkurssituasjon skal Kredittilsynet sikre at interessene til innskytere i filial her i riket blir ivaretatt.

I en administrasjons- eller konkurssituasjon kan filialen her i riket ikke ta i mot innskudd, påta seg nye engasjementer eller øke tidligere engasjementer uten Kredittilsynets godkjenning, jamfør banksikringsloven § 4-6 første ledd bokstav c.

Kredittilsynet skal konsultere hjemlandets tilsynsmyndigheter før Kredittilsynet godkjenner utbetaling til innskyterne i medhold av banksikringsloven § 4-6 første ledd bokstav d.

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen