Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg

Forskrift om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg

Fastsatt av Finansdepartementet 18. mai 1998 med hjemmel i skatteloven § 37 bokstav a tredje og fjerde ledd.

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Anvendelsesområde
Reglene i denne forskrift gjelder ved fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg i henhold til bestemmelsene i skatteloven § 37 bokstav a tredje og fjerde ledd.

§ 1-2 Beregningsenhet
Kraftanlegget er beregningsenhet ved fastsettelse av formuesverdien, jf skatteloven § 37 bokstav a tredje ledd. For kraftverk som deltakerlignes etter en bruttometode fastsettes likevel formuesverdien for hver deltaker, jf skatteloven § 37 bokstav a sjette ledd.
Generatorer tilkoblet turbiner som har inntak i vassdraget samme sted og utløp i vassdraget samme sted, slik at samme vannfall utnyttes, regnes å tilhøre samme kraftverk.
Et aggregat regnes som satt ut av drift når røret er fysisk frakoblet. Dersom røret har vært frakoblet mer enn halve inntektsåret, regnes vedkommende generators merkeytelse ikke med ved vurderingen av grensen på 10 000 kVA, jf skatteloven § 37 bokstav a sjette ledd.

Kapittel 2 Nåverdiberegningen

§2-1 Nåverdiberegningen
Den takserte markedsverdien fastsettes som nåverdien over uendelig tid av et rullerende gjennomsnitt av kraftverkets brutto salgsinntekter for de fem siste inntektsårene, fastsatt etter skatteloven § 37 bokstav a fjerde ledd med overgangsregler, samt forskrift av 8. januar 1998 om skatt på grunnrenteinntekt til staten og kapittel 3 i denne forskrift, fratrukket kraftverkets driftsutgifter i henhold til skatteloven § 19 A-4 nr 3 bokstav a og b og pliktig skatt på grunnrenteinntekt for verket i inntektsåret. Deretter fratrekkes nåverdien av fremtidige utgifter til utskifting av driftsmidler etter skatteloven § 37 bokstav a tredje ledd annet punktum, jf også §§ 4-2, 4-3 og 4-4.
Det tas ikke hensyn til hjemfall ved nåverdiberegningen.
Alle størrelser som inngår i nåverdiberegningen skal verdsettes til kroneverdien pr 1. januar i takseringsåret, der konsumprisindeksen benyttes som omregningsfaktor.
I nåverdiberegningen benyttes en diskonteringsrente (realrente) som fastsatt i § 5 i forskrift av 8. januar 1998 om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak.

§ 2-2 Fastsettelse av årlig takst
Ligningsmyndighetene skal foreta en årlig justering av den beregnede markedsverdien, jf § 2-1 første ledd første punktum. Fradraget for fremtidige utskiftingskostnader endres likevel som hovedregel bare hvert tiende år, jf §§ 2-1 første ledd annet punktum, 5-2 og 5-7.

Kapittel 3 Fastsettelse av brutto salgsinntekter

§ 3-1 Beregningsgrunnlaget for brutto salgsinntekter
Reglene om fastsettelse av brutto salgsinntekter i forskrift om grunnrenteinntekt til staten får tilsvarende anvendelse ved fastsettelsen av beregningsgrunnlaget for brutto salgsinntekter etter skatteloven § 37 bokstav a fjerde ledd, jf forskrift om grunnrenteinntekt § 1-1.

§ 3-2 Omdisponering av vannfall
Dersom et kraftverk disponerer vannfall som helt eller delvis ble disponert av et annet kraftverk i grunnlagsperioden, skal dette kraftverket videreføre det andre kraftverkets beregningsgrunnlag for brutto salgsinntekter i den grad det andre kraftverket har fått nedsatt sitt beregningsgrunnlag for brutto salgsinntekter etter § 3-3.

§ 3-3 Nedsettelse av beregningsgrunnlaget for brutto salgsinntekter
Dersom kraftverkets midlere produksjonsevne er varig redusert med 10 pst eller mer, nedsettes beregningsgrunnlaget for brutto salgsinntekter tilsvarende ved at brutto salgsinntekter i alle relevante år som inngår i grunnlagsperioden reduseres prosentvis like mye som reduksjonen i midlere produksjonsevne. Ligningsmyndighetene godkjenner en slik reduksjon i midlere produksjonsevne etter å ha innhentet sakkyndig uttalelse fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE).

Kapittel 4 Særlig om nåverdiberegningen av fremtidige utgifter til utskifting av driftsmidler

§ 4-1 Driftsmidler det skal beregnes fremtidige utskiftningskostnader for
Fremtidige utskiftingskostnader skal fastsettes for driftsmidler som utgjør en del av kraftanlegget og som i henhold til skattemessige avskrivningsregler må anses å ha begrenset levetid.

§ 4-2 Fastsettelse av investeringsutgifter ved fremtidige utskiftinger av driftsmidler
Investeringsutgifter ved fremtidige utskiftinger av et driftsmiddel settes lik sist observerte historiske anskaffelseskostnad for det aktuelle driftsmidlet på takserings-tidspunktet etter forskriften § 2-2 annet punktum, der kroneverdien oppjusteres med konsumprisindeksen fra anskaffelsesåret til takseringsåret.
Dersom driftsmidlet er ervervet før 1. januar 1997, settes investeringskostnadene til den verdi som er lagt til grunn for driftsmidlet i den skattemessige åpningsbalanse pr 1. januar 1997, der kroneverdien oppjusteres med konsumprisindeksen fra 1. januar 1997 til 1. januar i takseringsåret.

§ 4-3 Fastsettelse av gjenstående levetid for driftsmidler som er i bruk i kraftanlegget
Gjenstående levetid for driftsmiddel som er i bruk i kraftanlegget, settes til den gjenstående skattemessige levetid for driftsmidlene, jf skatteloven §§ 44 A-11 nr 1 og 44 A-5 første ledd sammenholdt med forskriften § 4-4 andre og tredje ledd.
For driftsmiddel som avskrives iht skatteloven § 44 A-11 nr 1, kan den gjenstående levetid som er utledet av avskrivningsreglene fravikes dersom ligningsmyndighetene på bakgrunn av befaring etter § 5-1 finner å måtte legge til grunn en annen gjenstående levetid for driftsmidlet.

§ 4-4 Fastsettelse av levetider for fremtidige driftsmidler ved beregning av fremtidige utgifter til utskifting
Ved beregningen av nåverdien av fremtidige utgifter til utskiftning legges det til grunn at første gangs utskifting av driftsmidlet skjer etter utløpet av den gjenstående levetiden som følger av § 4-3.
Ved beregningen av fremtidige utgifter til utskiftning settes levetiden for fremtidige investeringer i driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 44 A-11 nr 1 lik den lovforutsatte levetiden for de aktuelle driftsmidlene.
For driftsmidler som saldoavskrives etter skatteloven § 44 A-2 settes levetidene i de ulike avskrivningsgruppene etter skatteloven § 44 A-5 til:
Avskrivningsgruppe a og b: 5 år
Avskrivningsgruppe c: 7 år
Avskrivningsgruppe d og e: 8 år
Avskrivningsgruppe f: 14 år
Avskrivningsgruppe g: 31 år
Avskrivningsgruppe h: 67 år.
For driftsmidler som avskrives etter avskrivingsgruppene a til d kan fremtidige utskiftningskostnader beregnes samlet med en gjennomsnittlig levetid på 7 år.

§ 4-5 Skattyters opplysningsplikt
Skattyter skal på eget skjema som vedlegg til selvangivelsen angi hvilke driftsmidler som utgjør en del av kraftanlegget etter § 4-1, beregnede investeringskostnader for fremtidige utskiftinger av driftsmidlene etter § 4-2 og beregnede levetider for fremtidige driftsmidler etter § 4-4.
Skjema til bruk ved beregningen av formuesverdien i kraftanlegg etter reglene i skatteloven § 37 bokstav a tredje og fjerde ledd kan fastsettes av Skattedirektoratet.

Kapittel 5 Befaring av driftsmidler som er i bruk i kraftanlegget

§ 5-1 Hvillke driftsmidler som inngår i kraftanlegget og gjenstående levetider for disse
Det skal gjennomføres befaring av kraftanlegg for vurdering av hvilke driftsmidler som utgjør en del av kraftanlegget samt teknisk tilstand og gjenstående levetid for disse. Skjønnsmessig anslått gjenstående levetid kan avvike fra den levetid som kan avledes av de skattemessige avskrivningsreglene og fra eierens konkrete utskiftingsplaner.

§ 5-2 Når befaring skal foretas
Befaring av kraftanlegg skal finne sted hvert tiende år. Ved første gangs befaring etter reglene i denne forskrift, skal det ved prioriteringen legges vekt på kraftanleggets alder.

§ 5-3 Sakkyndig bistand
Vedkommende ligningskontor engasjerer sakkyndig bistand når det skal foretas befaring i kraftanlegg, jf ligningsloven § 2-9 nr 2. Som hovedregel skal engasjeres særskilt takstutvalg oppnevnt av Skattedirektoratet i medhold av ligningsloven § 7-5.

§ 5-4 Skattyters rettigheter og plikter ved befaringen
Skattyter har rett til å være til stede ved befaringen og har plikt til å yte nødvendig bistand slik at befaring kan gjennomføres.

§ 5-5 Befaringsprotokoll
Ved befaring skal det settes opp befaringsprotokoller for driftsmidlene i kraftanlegget. Protokollene skal inneholde opplysninger om hvem som var til stede ved befaringen, de sakkyndiges navn og adresse samt uttalelse om de sakkyndiges habilitet. Protokollene skal videre gjengi de opplysninger som er fremlagt om det enkelte driftsmidlet og beskrive driftsmidlene, herunder deres tekniske tilstand, utfra de sakkyndiges egne iakttakelser. Protokollene utferdiges i to eksemplarer, hvorav ett sendes skattyteren og ett ligningskontoret. Ligningskontorets eksemplar skal følge skattyters selvangivelser.

§ 5-6 Klage
Innholdet i befaringsprotokollene kan påklages som en del av klagen over ligningen.

§ 5-7 Ny befaring
Ligningsmyndighetene avgjør om det er behov for ny befaring i løpet av tiårsperioden. Ny befaring foretas bare når det er sannsynliggjort at forholdene i vesentlig grad er endret siden siste befaring, f eks når betydelige driftsmidler er vesentlig påkostet eller skiftet ut.

Kapittel 6 Ikrafttredelse

§ 6-1 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 1997.

Kapittel 7 Overgangsregler

Overgangsregel til § 4-3:
Inntil befaring er foretatt settes minste gjenstående levetider for driftsmidler som er i bruk i kraftanlegget og som avskrives lineært etter skatteloven § 44 A-11 nr 1 til:
Avskrivningsgruppe a: 25 år
Avskrivningsgruppe b: 10 år

For driftsmidler som saldoavskrives etter skatteloven § 44 A-2 settes minste gjenstående levetid i de ulike avskrivningsgruppene etter skatteloven § 44 A-5 til:
Avskrivningsgruppe g: 5 år
Avskrivningsgruppe h: 10 år

Merknad til forskrift av 18. mai 1998 om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV FORMUESVERDIEN FOR KRAFTANLEGG

Nedenfor gis et skissemessig eksempel på beregning av formuesverdien for kraftanlegg. Det antas at det foretas en full taksering (med befaring) i inntektsår 1.

Forutsetninger:

År -4

År -3

År -2

År -1

Inntekts-
år 1

Inntekts-
år 2

Kontrakts-priser mv.

Gj.sn. spotmarkedspris, øre/kWh

16

17

15

13

17

22

Ordinært salg, GWh

1 000

900

1 100

1 000

900

1 000

Kontrakter tilordnet kraftverket, GWh

150

150

150

150

150

150

12 øre/kWh

Konsesjonskraft, GWh

100

100

100

100

100

100

10 øre/kWh

Sum brutto salgsinntekter (nominelt), mill. kroner

188

181

193

158

181

248

Driftsutgifter, mill. kroner

40

42

Grunnrenteskatt, mill. kroner

25

40

For enkelhets skyld legges det til grunn en gjennomsnittlig spotmarkedspris for beregning av de årlige normerte kraftsalgsinntektene. I praksis skal en benytte timesoppløste spotmarkeds-priser og multiplisere med produksjonen i det aktuelle tidsavsnittet. De angitte prisene for konsesjonskraft og tilordnede kontrakter er gjennomsnittlige årlige priser som reflekterer både effekt og energi, i tillegg til fordelingen på sommer- og vinterkraft.

- Årlig endring i konsumprisindeksen: 2 pst.
- Realrente: 7 pst.

Det antas at kraftverket består av følgende tre (grupper av) driftsmidler:

(i) Dammer, tunneler mv.
Gjenstående levetid etter befaring i år 1: 30 år
Historisk kostnad, oppjustert med konsumprisindeksen: 2,5 mrd. kroner

(ii) Turbiner, generatorer mv.
Gjenstående levetid etter befaring i år 1: 10 år
Historisk kostnad, oppjustert med konsumprisindeksen: 1 mrd. kroner

(iii) Elektroteknisk utrustning (transformatorer mv.)
Gjenstående levetid etter befaring i år 1: 7 år
Historisk kostnad, oppjustert med konsumprisindeksen: 500 mill. kroner

Beregning av nåverdien av brutto salgsinntekter fratrukket driftsutgifter mv. i inntektsår 1:

Brutto salgsinntekter skal beregnes som et 5 års gjennomsnitt av kraftsalgsinntektene, der verdien av salgsinntekter skal oppjusteres med konsumprisindeksen til kroneverdien pr 1. januar i takseringsåret. Brutto salgsinntekter i dette eksemplet kan således beregnes for inntektsåret (År 1) på følgende måte:

(1) = 187,7 mill. kroner

Fra dette skal inntektsårets driftsutgifter samt grunnrenteskatt trekkes fra. En skal så beregne nåverdien av dette normerte "årsoverskudd" over uendelig tid. Denne nåverdien framkommer ved å dividere dette "årsoverskuddet" med realrenten:

(2) = 1 753 mill. kroner

Beregning av nåverdien av framtidige utskiftingskostnader:

For å komme fram til en beregnet markedsverdi skal en trekke fra beregnede årlige utskiftingskostnader.

En skal da benytte følgende formel:

(3) , der

  • C0 er historisk kostnad for driftsmidlet oppjustert med konsumprisindeksen til kroneverdien pr 1. januar i takseringsåret,
  • r er realrenten
  • n er skattemessig levetid for driftsmidlet (antall år)
  • t er gjenstående levetid for driftsmidlet slik det er fastsatt ved befaringen (antall år)

Det innebærer at fradraget for framtidige utskiftingskostnader i dette eksemplet blir:

Driftsmiddel (i): 2 500 mill. x = 332 mill. kroner
Driftsmiddel (ii): 1 000 mill. x = 545 mill. kroner
Driftsmiddel (iii): 500 mill. x = 355 mill. kroner
Samlet beregnet fradrag for nåverdien av framtidige utskiftingskostnader 1 232 mill. kroner

Beregnet formuesverdi av kraftverket for inntektsår 1:

(4) 1 753 mill. kroner - 1 232 mill. kroner = 521 mill. kroner

Beregning av formuesverdien for inntektsår 2:

Brutto salgsinntekter vil da fastsettes til:

(5) = 199,5 mill. kroner

Det gir en beregnet formuesverdi som følger:

(6) - 1 232 = 447 mill. kroner

Legg her merke til at det fra år 1 til år 2 gjøres en justering av brutto salgsinntekter, driftsutgifter og grunnrenteskatt. Fradraget for framtidige utskiftingskostnader holdes derimot konstant inntil neste taksering foretas. Taksering av framtidige utskiftingskostnader skal som hovedregel kun foretas hvert 10. år.

Til toppen