Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om forbud mot handel i aksjer mv. og rapporteringsplikt for handel i finansielle instrumenter for tjenestemenn i Kredittilsynet

Forskrift om forbud mot handel i aksjer mv. og rapporteringsplikt for handel i finansielle instrumenter for tjenestemenn i Kredittilsynet

Fastsatt av Finansdepartementet 15. september 2006 med hjemmel i kredittilsynsloven § 7 tredje ledd tredje punktum og femte ledd.

§ 1Forbud mot å handle aksjer og rettigheter til aksjer mv.
Kredittilsynets tjenestemenn har ikke adgang til å foreta tegning, kjøp, salg eller bytte av aksjer notert på norsk børs eller autorisert markedsplass, eller derivater eller andre rettigheter til slike med mindre det er gitt tillatelse til dette etter regler i § 2.

Kredittilsynets tjenestemenn har ikke adgang til å kjøpe andeler i verdipapirfond som har vedtektsbestemt at det i sin investeringsstrategi skal ha eller faktisk har en overrepresentasjon av aksjer eller andre instrumenter utstedt av tilsynsenheter.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende for tjenestemannens handler i fremmed navn og regning.

Kredittilsynets styre kan fastsette at forbudet i denne paragraf, jf. også § 2, skal gjelde tilsvarende for andre egenkapitalinstrumenter og derivater eller andre rettigheter til slike.

§ 2Dispensasjonsadgang
Kredittilsynsdirektøren eller den direktøren bemyndiger kan etter søknad gi tjenestemenn tillatelse til å avhende finansielle instrumenter som omfattet av handleforbudet i § 1 dersom gjennomføringen av transaksjonen ikke er egnet til å svekke tilliten til den ansatte selv eller til Kredittilsynet.

Kredittilsynsdirektøren eller den direktøren bemyndiger kan etter søknad gi tjenestemenn tillatelse til å erverve finansielle instrumenter som omfattet av handleforbudet § 1 dersom det foreligger særlige grunner for transaksjonen og både gjennomføringen av transaksjonen og det påfølgende eierskap ikke er egnet til å svekke tilliten til den ansatte selv eller til Kredittilsynet.

For kredittilsynsdirektøren kan tillatelser etter første og annet ledd gis av Finansdepartementet.

Tillatelser etter denne paragraf kan tidsbegrenses.

§ 3Plikt til å rapportere egne transaksjoner mv.
Tjenestemenn i Kredittilsynet skal løpende rapportere om erverv, avhendelse og om andre endringer i eget eierforhold til alle typer finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 annet ledd. For andeler i verdipapirfond inntrer rapporteringsplikten ved erverv av andeler for beløp større enn kr. 300.000 per forvaltningsselskap, samt ved endringer etter senere erverv for mer enn samlet kr 100.000 per forvaltningsselskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold, og inneholde opplysninger om transaksjonstype, tidspunkt og arten og volumet av de finansielle instrumentene, samt om beholdning etter transaksjonen.

Rapportering skal skje til kredittilsynsdirektøren eller den direktøren bemyndiger. Rapportering vedrørende kredittilsynsdirektøren skjer til Finansdepartementet.

§ 4Rapportering av nærståendes transaksjoner mv.
Kredittilsynsdirektøren kan pålegge tjenestemenn å opplyse om erverv, avhendelse og andre endringer i eierforhold som vedkommende er kjent med hos personlige nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 annet ledd som gjelder finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 annet ledd utstedt av institusjoner under tilsyn og rettigheter eller derivater til slike finansielle instrumenter, samt aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter notert på norsk børs eller autorisert markedsplass, og derivater eller andre rettigheter til slike. Finansdepartementet kan pålegge tilsvarende rapporteringsplikt for kredittilsynsdirektøren.

Rapporteringsplikten etter denne paragraf gjelder ikke for andeler i verdipapirfond.

Opplysning skal i tilfelle gis uten utgrunnet opphold, og inneholde opplysninger om transaksjonstype, tidspunkt og arten og volumet av de finansielle instrumentene, samt om beholdning etter transaksjonen, så langt vedkommende er kjent med opplysningene.

Opplysningsplikt etter første ledd omfatter ikke opplysning om transaksjoner den nærstående utfører for andre som ledd i yrkesutøvelse.

Rapportering skal skje til kredittilsynsdirektøren eller den direktøren bemyndiger. Kredittilsynsdirektøren rapporterer til Finansdepartementet.

§ 5Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft 1. november 2006.

Til toppen