Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 3-9 femte ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 4 (direktiv 78/660/EØF med endringer, sist ved direktiv 2006/43/EF).

§ 1.Virkeområde
Forskriften gjelder:

  1. regnskapspliktige som er morselskap i konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, og utarbeider sitt konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9 første eller fjerde ledd,
  2. regnskapspliktige som er datterselskap i konsern der norsk eller utenlandsk morselskap utarbeider sitt konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9 første eller fjerde ledd eller en tilsvarende bestemmelse i sin hjemstat,
  3. regnskapspliktige som på en entydig måte kan dokumentere at det er tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet til norsk eller utenlandsk investor som er morselskap som nevnt i bokstav a eller b.

§ 2.Forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
Regnskapspliktige som nevnt i § 1 kan utarbeide selskapsregnskap i samsvar med forskrifter gitt med hjemmel regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med unntak fra kravene i disse forskriftene til å gi opplysninger i noter til årsregnskapet. Regnskapsloven § 3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende, men slik at regnskapsloven kapittel 6 og 7 likevel gjelder.

§ 3.Utbytte og konsernbidrag
Regnskapspliktige som utarbeider selskapsregnskap etter § 2 kan, uten hensyn til bestemmelser i forskrifter gitt i medhold av regnskapslovens § 3-9 annet ledd, regnskapsføre utbytte og konsernbidrag i samsvar med regnskapslovens øvrige bestemmelser.

§ 4.Noter til årsregnskapet
Regnskapspliktige som utarbeider selskapsregler etter § 2 må særskilt se til at det gis dekkende tilleggsopplysninger etter regnskapsloven § 7-1 annet ledd.

Regnskapspliktige som anvender adgang til innregning av finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, gitt i forskrifter gitt med hjemmel regnskapsloven § 3-9 annet ledd, jf. Internasjonal regnskapsstandard 39 nr. 9 og Internasjonal regnskapsstandard 39 nr. 11 A, skal (uten hensyn til unntakene i § 2) gi de opplysninger om dette forholdet som kreves av Internasjonal standard for finansiell rapportering 7 eller i tilfelle av Internasjonal regnskapsstandard 32.

§ 5.Endringer i andre forskrifter
I forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper skal § 1-2 annet punktum lyde:

”Det samme gjelder forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 femte ledd.

§ 6.Ikrafttredelse og virkningstidspunkt
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007, med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2006 eller senere.

Til toppen