Forskrift om forsikringsformidling

Forskrift om forsikringsformidling

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling §§ 4-4, 5-4 jf. 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2, jf. EØS-avtalen vedlegg IX punkt 13 b, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-4.

Kapittel 1 Anvendelsesområde

§ 1-1 Anvendelsesområde

Denne forskrift gjelder formidling av direkte forsikring og gjenforsikring regulert av lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.

Forskriftens kapittel 2 om forsikring gjelder for forsikringsmeglingsforetak, gjenforsikringsmeglingsforetak og for forsikringsagentforetak som skal tegne forsikring i henhold til lov om forsikringsformidling § 7-5.

Forskriftens kapittel 3 om informasjonsplikt til kunden gjelder for forsikringsmeglere og forsikringsagenter.

Forskriftens kapittel 4 om forsikringsselskapets register over forsikringsagentforetak gjelder for forsikringsselskaper som har tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge etter lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1.

Forskriftens kapittel 5 om klageordning gjelder for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak.

Kapittel 2. Forsikring

§ 2-1 Ansvarsforsikringens størrelse

Ansvarsforsikringen skal dekke et beløp som tilsvarer minst 1 million euro per skadetilfelle.

For forsikringsformidlingsforetak som har opp til 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til 1,5 millioner euro.

For forsikringsformidlingsforetak som har mer enn 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til 3 millioner euro.

Kredittilsynet kan i enkelttilfeller bestemme at ansvarsforsikringen skal være høyere enn det som kreves etter første til tredje ledd.

Kredittilsynet kan regulere beløpene som nevnt i første til tredje ledd med utgangspunkt i utviklingen av den europeiske konsumprisindeksen.

§ 2-2 Forsikring som dekker underslag av klientmidler

Forsikringen som dekker underslag av klientmidler skal minst dekke 75 prosent av det gjennomsnittlige innestående på klientkonto i løpet av siste år. Forskriften § 2-1 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 3. Informasjonsplikt til kunden

§ 3-1 Informasjon fra forsikringsformidleren

Før inngåelse av forsikringsavtale og ved endring eller fornyelse av avtalen, skal

forsikringsformidleren minst gi kunden informasjon om følgende:

 1. forsikringsformidlingsforetakets navn og adresse,
 2. hvilket register forsikringsformidlingsforetaket er oppført i, og hvordan

det kan kontrolleres at foretaket er registrert,

 1. om forsikringsformidleren yter rådgivning på basis av en objektiv

analyse, jf lov om forsikringsformidling § 1-2 nr. 2 første alternativ,

 1. a)størrelsen på provisjon og/eller annen godtgjørelse som

forsikringsformidlingsforetaket mottar fra forsikringsgiveren i tilknytning til inngåelsen av avtale om angjeldende forsikring, og

b) størrelsen på den provisjon eller annet vederlag som

forsikringsformidlingsforetaket vil kreve fra oppdragsgiver,

 1. om forsikringsformidlingsforetaket har en direkte eller indirekte

eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmeretten eller kapitalen i et

forsikringsselskap,

 1. om et forsikringsselskap, eller morselskapet til et forsikringsselskap, har

en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av

forsikringsformidlingsforetakets stemmerett eller kapital,

 1. den avgift forsikringstaker er pliktig til å svare til Norsk

Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring §

4a dersom brannskadeforsikring på ting her i riket formidles til

forsikringsselskap som ikke er medlem av Naturskadepoolen,

 1. om utenrettslige klageordninger.

Når forsikringsformidleren informerer kunden om at den gir råd på basis av en objektiv analyse, jf. første ledd nr. 3, er den forpliktet til å gi disse rådene på grunnlag av en analyse av et så stort antall forsikringsavtaler som er tilgjengelig på markedet, at den er i stand til å gi en anbefaling, i samsvar med faglige kriterier, av hvilken forsikringsavtale som ville passe kundens behov.

Når forsikringsformidleren presenterer kunden for forsikringsløsninger fra ett eller flere forsikringsselskap, uten at de er avtalemessig forpliktet til å benytte disse, skal det opplyses om dette. Forsikringsformidleren skal på kundens anmodning opplyse om navnene på forsikringsselskapene den samarbeider med. Forsikringsformidleren skal informere kunden om retten til å anmode om slike opplysninger.

Forsikringsformidleren skal, særlig på grunnlag av opplysningene fra kunden, som et minimum presisere kundens krav og behov, samt begrunne hvert råd den gir kunden om et bestemt forsikringsprodukt. Disse presiseringene skal tilpasses den foreslåtte forsikringsavtalens kompleksitet.

Et forsikringsformidlingsforetak skal for øvrig ha den samme informasjonsplikt som et forsikringsselskap som driver virksomhet her i landet har, jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 omforsikringsavtaler kapittel 2 og 11.

Det kan unnlates å gi informasjon som nevnt i første ledd nr. 3, 5, 6 og 8 og i annet til fjerde ledd ved formidling av forsikring som angitt i lov 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring § 9 a til forsikringstaker som angitt i samme bestemmelse (store risikoer).

Kapitel 4. Forsikringsselskapets register over forsikringsagentforetak

§ 4-1 Krav til registeret

Forsikringsselskapets register over forsikringsagentforetak skal opprettes elektronisk og være offentlig tilgjengelig på forsikringsselskapets hjemmeside. Forsikringsselskapet skal gi Kredittilsynet melding om registerets elektroniske adresse samt eventuelle endringer i denne.

Forsikringsselskapet skal oppdatere registeret løpende.

§ 4-2 Opplysninger som skal registreres

Følgende opplysninger skal registreres:

 1. forsikringsagentforetakets navn.
 2. daglig leder og eventuelt annen person som faktisk leder forsikringsagentvirksomheten.
 3. forsikringsagentforetakets adresse eller organisasjonsnummer.
 4. en angivelse av de(t) land hvor forsikringsagentforetaket utøver virksomhet etter reglene om etableringsadgang.
 5. en angivelse av de(t) land hvor forsikringsagentforetaket utøver virksomhet etter reglene om adgang til å yte tjenester.
 6. tilsynsmyndighet i hjemlandet.

Informasjonen i registeret bør også gjøres tilgjengelig på engelsk.

§ 4-3 Oppbevaring av dokumentasjon

Forsikringsselskapet skal oppbevare dokumentasjonen som ligger til grunn for registreringen slik at Kredittilsynet enkelt kan sette seg inn i denne ved tilsyn. Oppbevaringsplikten gjelder så lenge forsikringsagentforetaket er registrert og i minst 3 år etter sletting fra registeret.

Kapittel 5. Klageordning

§ 5-1 Klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Departementet oppnevner en klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Nemnda skal behandle tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmelingsforetak

Nemnda skal bestå av leder og 4-6 medlemmer, alle med personlige stedfortredere. Leder og stedfortreder for leder må ha juridisk embetseksamen. Forsikrings- og gjenforsikringsmeglerne samt oppdragsgiverne skal være representert i nemnda.

§ 5-2 Nemndas avgjørelser

Nemndas avgjørelser er rådgivende.

Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ingen av partene bringe tvisten inn for domstolene, jf. lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 9-1.

§ 5-3 Finansiering av nemndas virksomhet

Nemnda finansieres ved årsavgift og klagegebyr som angitt nedenfor. Samtlige forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak som er registrert i Kredittilsynet pålegges en årsavgift. Avgiften kan variere i forhold til foretakenes markedsandeler.

Forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak pålegges et klagegebyr for hver skriftlige klage nemnda realitetsbehandler.

§ 5-4 Retningslinjer for nemndas virksomhet

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer om nemndas virksomhet, herunder bestemmelser om sammensetning, saksbehandling og utlikning av årsavgift på forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetakene.

Kapittel 6. Ikrafttredelse og overgangsregler

§ 6-1 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 24. november 1995 nr. 923 om forsikringsmegling.

§ 6-2 Overgangsregler

Forsikringsmeglingsforetak som per 1. januar 2006 er oppført i Kredittilsynets register, skal innen 1. juli 2006 sende søknad i henhold til lov om forsikringsformidling § 2-1. Dette gjelder ikke forsikringsmeglingsforetak som nevnt i lov om forsikringsformidling § 10-2 første ledd. Forsikringsmeglingsforetak som nevnt i foregående punktum skal innen 1.juli 2006 godtgjøre overfor Kredittilsynet at kvalifikasjonskravene i lov om forsikringsformidling kapittel 3 er oppfylt.

Gjenforsikringsmeglingsforetak og forsikringsrådgivere som utøvet virksomhet pr. 1.januar 2006 skal innen 1. juli 2006 sende søknad som nevnt i lov om forsikringsformidling § 2-1, jf. § 6-1.

Forsikringsagentforetak som har inngått avtale om formidling av forsikringsselskapets produkter per 1. januar 2006, skal innen 1. juli 2006 sende søknad som nevnt i lov om forsikringsformidling § 7-1 og § 7- 10.

Dersom Kredittilsynet ikke bestemmer noe annet kan foretak som nevnt i første til tredje ledd og som har søkt innen 1. juli 2006, fortsette sin virksomhet frem til Kredittilsynet eller forsikringsselskapet har truffet vedtak om registrering.

Forsikringsselskapets register over forsikringsagentforetak etter lov om forsikringsformidling § 7-1 skal være virksomt fra 1. mai 2006.

Kredittilsynet kan gi nærmere overgangsregler.

Til toppen