Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2003 i medhold av lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 fjerde ledd, jfr. kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002 nr. 720.

§ 1 Definisjoner
I denne forskrift forstås med:

Andelseierregister: Den fortegnelse over et verdipapirfonds andelseiere som verdipapirfondloven § 6-4 krever at skal føres av verdipapirfondets forvaltningsselskap, eller av den forvaltningsselskapet med Kredittilsynets samtykke overlater registerføringen til.

Forvalter: Den som i stedet for andelseier er registrert i andelseierregisteret og som opptrer på vegne av andelseieren overfor forvaltningsselskapet.

Oppdragsgiver: Den som gir forvalter i oppdrag å stå oppført i andelseierregister som forvalter av verdipapirfondsandeler.

Forvaltningsselskap: Selskap som driver verdipapirfondsforvaltning, jf. verdipapirfondloven § 1-2 nr. 2.

Offentlig myndighet: Norsk offentlig myndighet.

§ 2 Adgang til forvalterregistrering
En forvalter med tillatelse etter § 3 kan føres inn andelseierregisteret i stedet for den reelle eieren av andelen(e).

Når en forvalter føres inn i andelseierregisteret, plikter han å opplyse registerføreren om at han er forvalter, og det må framgå av en anmerkning i registeret at vedkommende er forvalter.

§ 3 Godkjenning av forvaltere
Norsk eller utenlandsk bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap, som er underlagt offentlig tilsyn i sitt hjemland, kan etter søknad til Kredittilsynet gis tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregister. Verdipapirforetak må ha konsesjon til mottak og formidling av ordre på vegne av investor og/eller aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter for å kunne godkjennes som forvalter. Forvaltningsselskap kan bare påta seg forvalteroppdrag i den utstrekning det har tilknytning til forvaltningen av verdipapirfond eller en individuell portefølje.

Vedlagt søknad fra utenlandske søkere om godkjenning som forvalter skal det følge:

  • en erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighet som viser at søker har konsesjon som bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap og er underlagt tilsyn av vedkommende myndighet, og
  • en erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighet eller en advokat som praktiserer i vedkommende jurisdiksjon hvor det bekreftes at det etter hjemlandets lovgivning ikke er noe i veien for at forvalteren forplikter seg til å gi opplysninger som kan bli krevd etter denne forskriften.

Søkere fra land utenfor EØS-området må i tillegg dokumentere at hjemlandet har gjennomført hvitvaskingsregler som er på linje med EØS-reglene om hvitvasking.

Dersom erklæringene ikke er avgitt på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren vedlegge autoriserte oversettelser til norsk eller engelsk.

Kredittilsynet kan sette nærmere vilkår for godkjennelsen av utenlandsk forvalter.

§ 4 Forvalterens plikt til å registrere opplysninger om andelseieren mv.
Forvalteren skal føre fortegnelse over de andelseierne han er forvalter for. Forvalteren skal registrere opplysninger som fremgår av forskrift 13. desember 1995 nr. 1090 om levering av kontrolloppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirsentralen til ligningsmyndighetene §§ 3 og 4. Forvalteren skal også registrere opplysninger som nevnt i lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. § 6 og tilhørende forskrift.

Forvalteren skal ta rede på om oppdragsgiveren er den reelle eieren av andelen(e). Dersom også oppdragsgiveren er forvalter, plikter forvalteren å undersøke hvem den reelle eieren er og registrere de opplysninger om den reelle eieren som framgår av første ledd. Dersom forvalteren ikke får opplysninger om hvem den reelle eieren av andelen(e) er, kan forvalteren ikke påta seg forvalteroppdraget.

Forvalteren skal lagre alle opplysninger om forvaltningsoppdrag og oppdragsgivere, herunder oversikt over endringer i oppdragsgivernes porteføljer av forvalterregistrerte andeler, i 10 år.

§ 5 Forvalters opplysningsplikt
Verdipapirregisterloven § 8-2 nr. 1, 2, 3 og 5 gjelder tilsvarende for forvalters plikt til å utlevere opplysninger som er registrert etter § 4. Dersom en offentlig myndighet med hjemmel i lov har krav på opplysninger fra forvaltningsselskapet, har vedkommende myndighet rett til å få disse opplysningene fra forvalter for de andelseierne han er forvalter for.

Forvalteren skal for de andelseierne han er forvalter for ukrevet gi oppgaver som nevnt i forskrift 13. desember 1995 nr. 1090 §§ 3 og 4 til forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet skal gi oppgavene videre til Skattedirektoratet.

Plikten til å gi opplysninger opphører ikke selv om forvalteroppdraget er avviklet eller forvalter har gitt avkall på eller er fratatt retten til å stå oppført som forvalter i andelseierregister.

Når forvalter inngår avtale om forvalteroppdrag, plikter han å innhente oppdragsgivers forhåndssamtykke til at forvalter kan gi offentlige myndigheter de opplysninger disse kan kreve i medhold av denne forskriften. Dersom oppdragsgiveren nekter å gi et slikt samtykke, plikter forvalteren å frasi seg oppdraget.

§ 6 Betydningen av forvalterregistrering i relasjon til differensiert forvaltningsgodtgjørelse
Forvalteren skal ikke regnes som én andelseier i relasjon til adgangen til å differensiere forvaltningsgodtgjørelsen.

Dersom forvalteren godtgjør overfor forvaltningsselskapet at en eller flere av andelseierne forvalteren representerer tilfredsstiller kravene for lavere forvaltningsgodtgjørelse, kan det beregnes differensiert forvaltningsgodtgjørelse for denne delen av forvalterens samlede portefølje av fondsandeler.

§ 7 Overtredelse av krav etter forskriften
Dersom noen er oppført som forvalter uten å være godkjent i samsvar med § 3 eller godkjennelsen trekkes tilbake, kan Kredittilsynet gi pålegg til forvaltningsselskapet eller verdipapirregisteret om at forvalteren ikke kan disponere over de andelene han forvalter eller bli registrert som innehaver av ytterligere andeler. Det samme gjelder dersom forvalteren ikke innen en fastsatt frist etterkommer pålegg om å gi opplysninger til offentlige myndigheter eller forvaltningsselskapet. Transaksjoner som er godkjent av Kredittilsynet kan likevel gjennomføres.

Kredittilsynet kan trekke tilbake tillatelsen til å stå oppført som forvalter i andelseierregister, dersom forvalteren ikke oppfyller de krav eller overholder de plikter som følger av eller i medhold av denne forskriften.

§ 8 Ikrafttredelse og overgangsregler
Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Inntil lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. er trådt i kraft, skal henvisninger til denne lov forstås som hevnisning til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-17 og med tilhørende forskrift.

Til toppen