Forskrift om forvaltningen av Statens obligasjonsfond

Fastsatt av Finansdepartementet 18. mars 2009 med hjemmel i lov om Statens obligasjonsfond 6. mars 2009 nr. 13 § 3.

§ 1. Forvaltning av Statens obligasjonsfond
Folketrygdfondet skal forvalte Statens obligasjonsfond (Obligasjonsfondet) på vegne av Finansdepartementet, jf. lov om Statens obligasjonsfond (obligasjonsfondloven) § 2 annet ledd. 

§ 2. Plassering av Obligasjonsfondet
 Staten plasserer Obligasjonsfondet som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Folketrygdfondet skal i eget navn videreplassere dette innskuddet i finansielle instrumenter og kontantinnskudd.

Styret i Folketrygdfondet har ansvaret for at Obligasjonsfondets midler plasseres med sikte på høyest mulig avkastning over tid innenfor de rammer som følger av lov, forskrift og utfyllende retningslinjer for forvaltningen, jf. § 10. Styret skal ta hensyn til Obligasjonsfondets formål om å bidra til økt likviditet i og kapitaltilgang til kredittobligasjonsmarkedet i Norge.

§ 3. Investeringsunivers
Obligasjonsfondets midler kan plasseres i kontolån, innskudd og rentebærende instrumenter hvor utsteder er hjemmehørende i Norge. Det kan ikke investeres i lån som er utstedt av staten eller kommuner.

Inntil 10 pst. av fondets midler kan investeres i fordringer som etter avtale skal stå tilbake for de øvrige fordringshaverne (ansvarlige lån).

Det kan benyttes derivater i styringen av porteføljen. Motpart for innskudd, verdipapirutlån og derivathandler kan foruten i Norge være hjemmehørende i USA, Storbritannia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Sverige og Tyskland. 

§ 4. Referanseindeks
Finansdepartementet fastsetter en referanseindeks for Obligasjonsfondet.

§ 5. Diversifikasjonskrav mv.
Den delen av fondets midler som er plassert i kredittobligasjonsmarkedet skal plasseres i henhold til følgende sektorfordeling:

 • Bank og finans 25-65 pst.
 • Andre, ikke-finansielle rettssubjekter 35-75 pst.

Fondets midler kan plasseres i obligasjoner denominert i andre valutaer enn norske kroner, likevel begrenset til EUR, GBP og USD. Slik plassering skal valutasikres, slik at fondet ikke blir eksponert for endringer i kronekursen.

Inntil 30 pst. av fondets midler kan plasseres i obligasjoner utstedt av foretak som ikke er vurdert tilsvarende Standard & Poor’s kredittvurdering BBB- eller bedre (Investment grade klassifisering).

Fondets midler kan ikke investeres i obligasjoner utstedt av foretak med kredittvurdering tilsvarende Standard & Poor’s kredittvurdering CCC+ eller dårligere. Hvis et foretak hvor fondets midler allerede er plassert, blir nedgradert til kredittvurdering tilsvarende Standard & Poor’s kredittvurdering CCC+ eller dårligere, kan allerede ervervede obligasjoner utstedt av foretaket likevel inngå i porteføljen.

Hvis et foretak ikke er kredittvurdert av et av ratingbyråene Standard & Poor’s, Fitch eller Moody’s, skal Folketrygdfondet sørge for å foreta kredittvurderinger for å sikre at foretakets kredittverdighet er i tråd med prinsippene i tredje og fjerde ledd.
 
§ 6. Maksimal eksponering mot en enkelt utsteder
Mer enn 5 pst. av Obligasjonsfondets midler kan ikke være investert i obligasjoner utstedt av en enkelt utsteder.

For å sikre markedsriktig prising skal Folketrygdfondet fastsette retningslinjer for maksimalt erverv av volumene av nye låneopptak (førstehåndsmarkedet).

§ 7. Dokumentasjon av markedspris
Erverv av mer enn 30 pst. av volumet av nye låneopptak (førstehåndsmarkedet) kan bare finne sted hvis Folketrygdfondet skriftlig kan dokumentere at ervervet skjer til markedspris. Tilsvarende gjelder dersom Folketrygdfondets plasseringer for Statens pensjonsfond – Norge og Obligasjonsfondet i førstehåndsmarkedet til sammen overstiger 50 pst. av det utestående beløpet.

Kjøp i andrehåndsmarkedet som innebærer at Obligasjonsfondet erverver mer enn 50 pst. av et låns utestående kan bare finne sted hvis Folketrygdfondet kan dokumentere at kjøpet skjer til markedspris. Det samme gjelder ved enhver transaksjon mellom Statens pensjonsfond – Norge og Obligasjonsfondet.

§ 8.  Innfasingsregler
Inntil 20 pst. av fondets midler er plassert i markedet, kommer § 4 og § 5 ikke til anvendelse, likevel slik at § 5 fjerde ledd, jf. femte ledd gjelder selv om grensen på 20 pst. ikke er nådd.

§ 9. Avvikling
 Innen 31. desember 2013 skal Folketrygdfondet forelegge en plan for avvikling av fondet for Finansdepartementet.  

§ 10. Forholdet til regelverket for Statens pensjonsfond – Norge
Forskrift om Statens pensjonsfond – Norge 7. november 2007 nr. 1228, forskrift om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet inkludert Statens pensjonsfond - Norge 10. november 2008 nr. 1264 og retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge gjelder tilsvarende for forvaltningen av Obligasjonsfondet med de unntak som følger av denne bestemmelsen.

Følgende bestemmelser i forskrift om Statens pensjonsfond – Norge kommer ikke til anvendelse:

  1. § 2 (plassering av pensjonsfondet)
  2. § 4 (investeringsunivers)
  3. § 5 (referanseportefølje og relativ volatilitet)
  4. § 6 (eie av andeler)
  5. Reglene om halvårsrapportering i § 9

Følgende bestemmelser i retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge kommer ikke til anvendelse:

  1. Pkt. 1 (referanseportefølje og investeringsunivers)
  2. Pkt 2. (rebalansering)
  3. Reglene om halvårsrapportering i pkt 4 annet ledd

§ 11. Utfyllende regler. Adgang til å fravike forskriften. 
Finansdepartementet kan gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av forskriften. Finansdepartementet kan i særlige tilfeller fravike §§ 4 -10.

§ 12. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

   Til toppen