Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering)

Forskrift om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering)

Fastsatt av Finansdepartementet 8. juli 2002 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 2-7 tredje ledd fjerde punktum, jf. EØS-avtalen art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder foretak som har konsesjon her i riket til å drive virksomhet som forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Forskriften gjelder ikke bortsetting av arbeidsoppgaver som ikke er av betydning for den konsesjonspliktige virksomhet.

§ 2 Adgangen til utkontraktering
Et forvaltningsselskap kan sette bort utførelsen av bestemte oppgaver til et annet foretak bare etter bestemmelsene i forskriften her, med mindre annet følger av regler gitt i eller i medhold av lov.

Forvaltningsselskapet skal til enhver tid ha den kompetanse og de ressurser som er påkrevet for selv å kunne vurdere risiki knyttet til den virksomhet slike oppdrag omfatter, og for å kunne gjennomføre løpende kontroll med virksomheten for å påse at den blir tilfredsstillende utført av oppdragstakerne.

Utkontrakteringen skal ikke medføre hindringer for effektiv kontroll og tilsyn fra forvaltningsselskapets og tilsynsmyndighetenes side med den virksomhet oppdragene omfatter.

Utkontrakteringen av virksomhet påvirker ikke plikter og ansvar forvaltningsselskapet eller depotmottakeren har overfor verdipapirfond, andelseiere eller offentlige myndigheter når det gjelder den virksomhet oppdragene omfatter.

§ 3 Interessekonflikter mv.
Forvaltningsselskapet kan ikke overlate arbeidsoppgaver til depotmottaker. Arbeidsoppgaver kan heller ikke overlates til andre foretak dersom det er fare for at det ved utførelsen av oppdraget kan oppstå interessekonflikter mellom oppdragstakeren og forvaltningsselskapet eller mellom oppdragstakeren og andelseiere i verdipapirfond.

§ 4 Melding til Kredittilsynet mv.
Forvaltningsselskapet skal gi melding til Kredittilsynet om avtale om bortsetting av virksomhet før avtalen settes i verk. Avtalen kan settes i verk så snart melding er sendt.

Meldingen skal inneholde en beskrivelse av den virksomhet oppdraget omfatter og en begrunnelse for at utførelsen av den settes bort. Det skal også gis en beskrivelse av de risiki som knytter seg til utkontrakteringen, og av metoder og rutiner for å klarlegge og kontrollere slike risiki. Avtale som nevnt i § 7 skal vedlegges. Forvaltningsselskapet skal for øvrig gi de opplysninger Kredittilsynet finner påkrevet.

Finner Kredittilsynet at vilkårene fastsatt i eller i medhold av lov ikke er oppfylt, eller at det for øvrig ikke vil være forsvarlig å gjennomføre utkontrakteringen i samsvar med oppdraget, kan Kredittilsynet innen tre måneder etter at meldingen er mottatt, nedlegge forbud mot avtalen eller fastsette vilkår som anses påkrevet.

Avtale om utkontraktering av virksomhet til foretak i stat utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde, kan ikke settes i verk før avtalen er godkjent av Kredittilsynet. Godkjennelse skal avslå dersom det ikke er etablert tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i Norge og vedkommende stat. For øvrig skal det legges vekt på om oppdragstakeren er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet. Tredje ledd gjelder tilsvarende.

Første til fjerde ledd gjelder tilsvarende for endringsavtale.

§ 5 Styrets oppgaver
Styret i forvaltningsselskapet skal fastsette retningslinjer for utkontraktering av arbeidsoppgaver som inngår i selskapets virksomhet. Avtaler av vesentlig betydning skal godkjennes av styret.

Styret skal påse at det ved utkontraktering av forvaltningen av aktiva i verdipapirfond fastsettes retningslinjer og rammer (investeringsmandat) for forvaltningen av hvert enkelt fond. Styret skal minst en gang i året vurdere samtlige investeringsmandater.

Styret skal påse at forvaltningsselskapet har systemer og rutiner for oppfølging av kontraktsbrudd fra oppdragstakers side og for håndtering av tilfelle hvor oppdragstakere ikke utfører oppdraget på en tilfredsstillende måte.

§ 6 Kontroll av oppdragstakers virksomhet
Forvaltningsselskapet skal påse at oppdragstakeren har de tillatelser som er påkrevet for å utføre den virksomhet her i riket eller i fremmed stat som oppdraget omfatter.

Forvaltningsselskapet skal før oppdraget inngås og senere minst en gang i året vurdere om oppdragstakeren har:

 • kompetanse og ressurser som oppdraget krever,
 • tilstrekkelig internkontroll,
 • betryggende systemer for verdiberegning av aktiva som forvaltes og for overvåking av porteføljene, og
 • for øvrig utfører oppdraget på en tilfredsstillende måte.

Forvaltningsselskapet skal kunne dokumentere at de kontrolltiltak som kreves etter første og annet ledd er gjennomført.

§ 7 Oppdragsavtalen
Avtalen mellom forvalterselskapet og oppdragstakeren skal utformes skriftlig og minst inneholde følgende:

 1. En beskrivelse av hvilke oppgaver som utkontrakteres og hvilke oppgaver oppdragstaker skal gjøre.
 2. Klargjøring av partsforholdet. Andelseiere i fond forvaltet av forvaltningsselskapet skal ikke være part i avtalen.
 3. Regler om taushetsplikt om opplysninger som etter verdipapirfondloven § 2-10 er underlagt taushetsplikt.
 4. Innsynsrett for forvaltningsselskapet og Kredittilsynet hos den som mottar oppdraget i den del av virksomheten som angår de utkontrakterte oppgavene, og muligheter for uvarslet stikkprøvekontroll. Innsynsretten skal kunne utøves i form av stedlig tilsyn og ved at dokumentasjon oversendes. Nektelse av innsyn skal være å anse som vesentlig mislighold og skal gi grunnlag for heving.
 5. Periodisk rapportering fra det foretak som mottar oppdraget til forvaltningsselskapet, samt rutiner for rapportering av mislighold eller brudd på avtalen.
 6. Adgang for forvaltningsselskapet til enhver tid instruere oppdragstaker med hensyn til utførelsen av det utkontrakterte oppdraget, og revidere den utkontrakterte virksomheten.
 7. Revideringsklausul i tilfelle pålegg fra Kredittilsynet i forbindelse med utkontrakteringen, samt adgang for forvaltningsselskapet til ensidig å kunne kreve endring av avtalen på følgende områder:
  1. rammene og retningslinjene (investeringsmandatene) for forvaltningen av fondene som omfattes av avtalen.
  2. rapporteringskravene som er stilt til oppdragstaker.
 8. Vilkår som gir forvaltningsselskapet rett til å heve oppdragsavtalen dersom oppdragstakeren utfører oppdraget i strid med investeringsmandatet eller med vilkår fastsatt i avtalen, dersom Kredittilsynet gir pålegg etter § 8 eller dersom oppdragstakeren for øvrig utfører oppdraget på en lite tilfredsstillende måte.

§ 8 Kredittilsynets myndighet
Kredittilsynet kan gi forvaltningsselskapet pålegg om å avvikle oppdragsavtale så snart som mulig dersom forvaltningsselskapet eller oppdragstakeren ikke overholder reglene i forskriften her eller vilkår eller pålegg fastsatt av Kredittilsynet. Det samme gjelder dersom forvaltningsselskapet har rett til å heve oppdragsavtalen etter § 7 nr. 8.

Første ledd gjør ingen innskrenkning i Kredittilsynets myndighet etter kredittilsynsloven.

§ 9 Melding til andelseierne
Forvaltningsselskapet skal umiddelbart etter inngåelse av avtale om utkontraktering underrette andelseier skriftlig om utkontrakteringen, herunder hvilke funksjoner som er satt bort, i den utstrekning utkontrakteringen direkte elle indirekte berører forvaltningen av de fond vedkommende andelseier er investert i. Det samme gjelder for endringer i slike avtaler som ikke er uvesentlige. I tillegg skal forvaltningsselskapet innta opplysninger som nevnt i fondets prospekt og delårsrapporter.

§ 10 Ikrafttreden mv.
Forskriften trer i kraft straks.

Forvaltningsselskap som på ikrafttredelsestidspunktet har inngått avtaler som omfattes av forskriften her, skal innen seks måneder etter ikrafttredelsestidspunktet dokumentere overfor Kredittilsynet at vilkårene i forskriften er oppfylt.

VEDLEGG
Til toppen