Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om forvaltningsselskapers periodiske rapportering

Forskrift om forvaltningsselskapers periodiske rapportering

Fastsatt av Finansdepartementet 13. august 2003 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond §§ 1-5 annet ledd og 6-3 annet ledd.

§ 1 Virkeområde og formål

Forskriften gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfonds plikt til å gi tilstrekkelig og skriftlig etterfølgende informasjon som angår andelseierens beholdning i fondet.

Informasjonen som nevnt i første ledd skal gis samlet slik at andelseier på en enkel måte blir i stand til å sammenlikne sparing i verdipapirfond med andre sparealternativer.

§ 2 Krav til informasjonen

Forvaltningsselskapet skal påse at den enkelte andelseier får skriftlig informasjon om:

  1. andelseierens beholdning av andeler i fondet og verdien av denne ved utløpet av perioden,
  2. avkastningen justert for tegningsgebyrer for den enkelte andelseier i perioden og inneværende år oppgitt i prosent av netto andelsverdi,
  3. de kostnadene én andel har blitt belastet med i perioden,
  4. verdipapirfondets avkastning siste halvår, og hvert enkelt år siste ti år eller hvert enkelt hele år siden fondet ble opprettet vist i søylediagram,
  5. verdipapirfondets annualiserte avkastning siste fem år og siste ti år, eller antall hele år siden fondet ble opprettet vist i søylediagram,
  6. at historiske tall ikke er noen garanti for fremtidig avkastning,
  7. at avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og at realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler derfor vil avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

De kostnadene som skal oppgis i henhold til første ledd nr. 3, oppgis i prosent av netto andelsverdi og omfatter forvaltningsgodtgjørelse, tegningskostnader, innløsningskostnader og transaksjonsdrevne kostnader unntatt kurtasjekostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Kostnadene skal oppgis både som en totalkostnad og spesifisert. Det skal fremgå at kurtasjekostnaden ikke er oppgitt som en del av totalkostnaden. Verdien av én andel fratrukket innløsningskostnader skal oppgis.

§ 3 Oversendelse til andelseier

Skriftlig informasjon som nevnt i § 2 skal oversendes den enkelte andelseier for årets første og for årets andre halvår. Informasjonen skal gis senest én måned etter utløpet av hver periode. Dersom informasjonen sendes sammen med årsrapporten eller den periodiske rapporten skal informasjonen fremgå av særskilt vedlegg til denne.

§ 4 Annen avsender enn forvaltningsselskapet

Bestemmelsen i § 2 er ikke til hinder for at et verdipapirregister kan gi slik informasjon på vegne av forvaltningsselskapet.

§ 5 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks

Til toppen