Forskrift om fritak fra plikten til å merke rein utenfor det samiske reinbeiteområdet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. november 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 41.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov