Forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg

Forskrift om endring av forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 a

I.

I forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117) gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

Bestemmelsene i merverdiavgiftsloven gjelder for den som er registrert etter denne forskriften.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen