Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 27 i sentralbankloven

FORSKRIFT OM GJENNOMFØRING AV OPPLYSNINGSPLIKT ETTER § 27 I SENTRALBANKLOVEN

Fastsatt av Finansdepartementet 30. november 2005 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 27 og § 31, og kgl. res. 20. juni 2003.

§ 1 Hvilke opplysninger forskriften gjelder for Forskriften gjelder rapportering av opplysninger som er nødvendige for å utføre Norges Banks arbeidsoppgaver etter sentralbankloven, for utarbeidelse av offisiell statistikk, herunder betalingsformidlings-, rente-, finans-, valutahandels-, emisjons- og verdipapirmarkedsstatistikk, og for å støtte bankens eller Kredittilsynets tilsyn med soliditet og finansiell stabilitet.

§ 2 Hvem som kan pålegges opplysningsplikt
Norges Bank kan pålegge institusjoner og foretak i finansiell sektor plikt til å gi opplysninger som nevnt i § 1. Samme pålegg om opplysningsplikt kan gis institusjoner, foretak og privatpersoner utenfor finansiell sektor som er aktører i verdipapirmarkedet, driver betalingsformidling eller yter tjenester til finansiell sektor.

Med institusjoner og foretak innenfor finansiell sektor menes bl.a.:

a) banker, b) finansieringsforetak, c) e-pengeforetak, d) livs- og skadeforsikringsselskaper, pensjonskasser og pensjonsfond, e) andre selskaper, foreninger og stiftelser som har til formål å yte eller formidle kreditt, f) statlige låneinstitutter, g) verdipapirregistre, h) fondsforvaltningsselskaper, i) verdipapirfond, j) verdipapirforetak, k) oppgjørssentraler, l) børser og regulerte markedsplasser mv. og m) filialer i Norge av utenlandske banker og foretak mv. som nevnt i bokstavene a) til l).

§ 3 Pålegg om opplysningsplikt
Plikt til å gi opplysninger inntrer når Norges Bank ved vedtak rettet mot en eller flere bestemte personer, har gitt skriftlig pålegg om det.

Med rapportør menes i denne forskriften institusjoner, foretak eller privatpersoner som etter første ledd er pålagt opplysningsplikt.

Norges Bank skal fastsette frist for oversendelse av opplysningene. Oversittelse av fristen kan utløse tvangsmulkt etter bestemmelsene i § 13.

§ 4 Kravspesifikasjon

I vedtaket om opplysningsplikt skal Norges Bank informere rapportøren om opplysningspliktens innhold, herunder hvilke opplysninger som ønskes rapportert. Videre skal Norges Bank oppgi relevans og nødvendighet av å få tilgang til de aktuelle opplysninger.

Før Norges Bank fatter vedtak om opplysningsplikt, bør opplysningspliktens innhold og omfang søkes utarbeidet i samarbeid med rapportøren.

§ 5 Rapporteringsskjemaer og oversendelsesmåte Norges Bank skal fastsette hvilke rapporteringsskjemaer og formater som rapportøren skal bruke. Skjemaene skal oversendes elektronisk eller, dersom Norges Bank fastsetter det, på annen måte.

Opplysningene fremskaffes, tilrettelegges og oversendes vederlagsfritt til Norges Bank.

§ 6 Betalingsformidlingsstatistikk m.v.
For opplysninger til bruk i betalingsformidlingsstatistikken kan Norges Bank be rapportøren opplyse om sin eller sine kunders virksomhet som betalingsformidler innenlands og overfor utlandet eller som tjenesteyter i forbindelse med eller til slik virksomhet.

Med opplysninger om virksomhet som betalingsformidler menes blant annet omsetning, priser, antall transaksjoner, utstedte betalingsinstrumenter, bruk av betalingsmidler, -instrumenter, -tjenester samt opplysninger om brukersteder og meldingssystemer knyttet til betalingsformidling.

Med betalingsinstrument menes sjekk, giro, betalingskort eller annet særskilt hjelpemiddel for uttak eller overføring av betalingsmidler.

Med betalingsmidler menes pengesedler og mynter, samt innskudd og kreditt på konto i en finansinstitusjon eller lignende institusjon.

§7 Verdipapirstatistikk For opplysninger til bruk i verdipapirstatistikken kan Norges Bank be rapportøren opplyse om sin eller sine kunders virksomhet som aktører i verdipapirmarkedet eller som tjenesteyter mot slik virksomhet, herunder gi følgende opplysninger om det enkelte verdipapir/ISIN og dets eiere:
a) beholdninger. Med beholdning menes en bestemt mengde av verdipapirer eller av andeler i verdipapirfond, målt i antall eller verdi, som fysiske eller juridiske personer har utstedt eller eier,
b) transaksjoner eller opplysninger som gir grunnlag for å beregne transaksjoner.
Med transaksjon menes blant annet emisjon, innløsning, kjøp og salg i annenhåndsmarkedet av verdipapirer eller andeler i verdipapirfond,
c) pris- og valutakursomvurdering og annen volumendring eller opplysninger for å beregne slike omvurderinger og endringer. Med prisomvurdering menes beholdningsendring som følger av endring i verdipapirkursen. Med valutakursomvurdering menes beholdningsendring som følger av endring i valutakursen for verdipapirer som omsettes i utenlandsk valuta. Annen volumendring er beholdningsendring som skyldes annet enn transaksjon, prisomvurdering eller valutakursomvurdering, for eksempel nedskriving av aksjekapitalen ved konkurs eller endring i klassifiseringen av et verdipapir,
d) påløpt og utbetalt avkastning eller opplysninger som gir grunnlag for å beregne slik avkastning,
e) stam- og prisdata for det enkelte verdipapir. Med stamdata menes opplysninger om det enkelte verdipapir/ISIN, herunder spesifikasjon av type verdipapir, utleggelsestidspunkt eller forfallstidspunkt, identifikasjon av utsteder, utstedelsesland, type avkastning, kupongrente, forfallstidspunkt for rente. Med prisdata menes blant annet markedskurs og emisjonskurs.

Forvaltningsselskaper og verdipapirfond skal opplyse om sine balanse- og resultatregnskaper.

§ 8 Rentestatistikk
For opplysninger til bruk i rentestatistikken kan Norges Bank be rapportøren opplyse om:

a) gjeldende rente- og provisjonssatser for sine innlån fra og utlån til juridiske og fysiske personer, b) avtaler om rentebetingelser mv. etter type inn- og utlån og c) tilknyttede kjennetegn som karakteriserer rapportørens motparter, samt sikkerhet, valutaforhold eller lignende.

§ 9 Valutahandelsstatistikk For opplysninger til bruk i valutahandelsstatistikken kan Norges Bank be rapportøren opplyse om blant annet omsetning og volum i valutamarkedet fordelt på valutaslag, motparter, instrumenter og løpetid.

§ 10 Statlige låneinstitutter Norges Bank kan be statlige låneinstitutter om opplysninger om sitt eget regnskap, herunder opplysninger om sine utlån til juridiske og fysiske personer.

§ 11 Ansvar og risiko for inn- og utlån Norges Bank kan be rapportøren opplyse om hvem som har det endelig ansvar og risiko for rapportørens inn- og utlån.

§ 12 Videreformidling av opplysninger Norges Bank kan videreformidle opplysninger innhentet med hjemmel i denne forskrift til bruk for statistikkproduksjonen i Statistisk sentralbyrå og for Kredittilsynets tilsyn med soliditet og finansiell stabilitet. Videreformidling av personopplysninger skal skje i anonymisert form, med mindre noe annet er nødvendig ut fra formålet med videreformidlingen av opplysningene.

Etter sammenslåing av data for enkeltrapportører og annen statistisk bearbeiding kan Norges Bank også videreformidle opplysninger til Den internasjonale betalingsbank (BIS) for videre statistisk bearbeiding.

§ 13 Tvangsmulkt Norges Bank kan etter lov om Norges Bank og pengevesenet mv. § 31 og forskriften her ilegge rapportøren tvangsmulkt fra det tidspunkt fristen for å rapportere er oversittet.

Tvangsmulkt kan enten fastsettes som engangsmulkt eller som løpende tvangsmulkt. Engangsmulkt kan gjentas ved fastsetting av ny rapporteringsfrist. Ved løpende tvangsmulkt påløper mulkten inntil rapporteringsplikten er oppfylt.

Ved fastsettelse av mulktens størrelse skal det blant annet tas hensyn til rapportørens kostnader ved å oppfylle rapportplikten slik at mulkten får tilstrekkelig forebyggende virkning. Ved gjentatt tvangsmulkt kan mulkten settes til et høyere beløp.

Tvangsmulkt forfaller til betaling fra det tidspunkt fristen for å rapportere er utløpt. Løpende tvangsmulkt forfaller til betaling etter hvert som den påløper.

Tvangsmulkt kan inndrives ved utlegg.

Norges Bank kan i særlige tilfelle ettergi tvangsmulkten helt eller delvis.

§ 14 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves:

forskrift om oppgaveplikt for rente- og provisjonssatser av 19. desember 2003 nr 1663, og

forskrift om melde- og rapporteringsplikt til Norges Bank om betalinger mellom innlendinger og utlendinger mv. av 19. desember 2003 nr 1751.

Til toppen