Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om gjennomføring av prospektkontrollen

Forskrift om gjennomføring av prospektkontrollen

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2005, jf. lov 19. juni nr. 79 1997 om verdipapirhandel § 5-8 femte og sjette ledd, § 5-11 første ledd, § 12-1 tredje ledd, § 12-2 åttende [sjette] ledd og § 14-1 fjerde ledd.

Kapittel 1 Utøvelse av prospektkontroll mv.

§ 1 Prospektkontrollen mv.
Kontrollen med prospekt etter verdipapirhandelloven § 5-8 skal utøves av Oslo Børs etter bestemmelsene i denne forskrift.

Følgende myndighet etter verdipapirhandelloven kapittel 5 skal utøves av Oslo Børs, som del av prospektkontrollen, etter bestemmelsene i denne forskrift:

 1. adgangen til i enkeltvedtak å gjøre unntak fra reglene i kapittel 5 for enkelte tilbud og opptak til notering, jf. verdipapirhandelloven § 5-6,
 2. adgangen til å godkjenne prospekt, jf. verdipapirhandelloven § 5-7 tredje og fjerde ledd,
 3. adgangen til å godkjenne prospekt utarbeidet av utstedere med registrert hovedkontor i land utenfor EØS etter de regler som gjelder i dette landet, forutsatt at prospektet er utarbeidet etter internasjonale standarder og opplysningene i prospektet tilsvarer de opplysningene som skal gis i EØS-prospekt, jf. verdipapirhandelloven § 5-7 femte ledd,
 4. adgangen til å nedlegge forbud mot at et tilbud gjennomføres, jf. verdipapirhandelloven § 5-8 fjerde ledd,
 5. plikten til på tilbyders anmodning å gi melding til annen EØS-stat om at prospekt er godkjent, jf. verdipapirhandelloven § 5-9 annet ledd,
 6. adgangen til å kreve gebyr til dekning av utgifter ved prospektkontrollen, jf. verdipapirhandelloven § 5-11 første ledd,
 7. adgangen til å tillate at enkelte opplysninger utelates i prospekt, jf. verdipapirhandelloven § 5-16,
 8. adgangen til å kreve at et sammendrag av prospektet oversettes til norsk, jf. verdipapirhandelloven § 5-17,
 9. adgangen til å pålegge overtredelsesgebyr eller daglig mulkt ved overtredelse av plikter etter kapittel 5, jf. verdipapirhandelloven § 14-1, og
 10. registrering av profesjonelle investorer, jf. verdipapirhandelloven § 5-4 nr. 8 og forskrift fastsatt i medhold av denne.

Oslo Børs skal være rette vedkommende til å motta melding fra myndighetene i annen EØS-stat, jf. verdipapirhandelloven § 5-9 første ledd.

Kapittel 2 Saksbehandling mv.

§ 2 Forvaltningslovens anvendelse
Oslo Børs skal utføre myndighetsoppgavene på forsvarlig måte innen de rammer som følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler og god forvaltningsskikk, jf. også børsloven § 5-14.

Dersom Oslo Børs kan anses inhabil etter prinsippene i forvaltningsloven kapittel II, skal myndighetsoppgavene ivaretas av Kredittilsynet.

§ 3 Gebyr til dekning av utgifter ved kontrollen
Oslo Børs kan kreve gebyr til dekning av utgifter ved prospektkontrollen fra den som utarbeider prospekt. Gebyret skal godkjennes av Kredittilsynet.

§ 4 Pålegg mv.
Som ledd i prospektkontrollen kan Oslo Børs

 1. pålegge opplysningsplikt for utsteder, tilbyder eller personer som søker opptak til notering, og personer som har bestemmende innflytelse hos disse eller er under bestemmende innflytelse,
 2. pålegge opplysningsplikt for revisor og ledelse hos utsteder, tilbyder eller personer som søker opptak til notering, samt finansielle mellommenn,
 3. pålegge utsteder midlertidig forbud mot gjennomføring av et tilbud i inntil 10 arbeidsdager dersom det er rimelig grunn til å tro at prospektreglene er overtrådt, eller
 4. forby annonsering i inntil 10 arbeidsdager dersom det er rimelig grunn til å anta at prospektreglene er overtrådt.

§ 5 Overtredelsesgebyr
Ved overtredelse av plikter etter verdipapirhandelloven kapittel 5 eller forskrifter fastsatt i medhold av kapittel 5, kan børsstyret vedta å ilegge overtrederen et overtredelsesgebyr som skal tilfalle statskassen.

Overtredelsesgebyr skal fastsettes etter følgende regler:

 1. overtredelsesgebyr for utstedere av børsnoterte verdipapirer kan maksimalt utgjøre 10 ganger årlig kursnoteringsavgift for hver overtredelse som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr, beregnet ut fra den senest fakturerte totale årlige kursnoteringsavgift for det verdipapiret overtredelsen refererer seg til,
 2. overtredelsesgebyr for andre skal fastsettes på bakgrunn av overtredelsens art i samsvar med de vurderinger som benyttes ved fastsettelsen av overtredelsesgebyr for utstedere av børsnoterte verdipapirer,
 3. overtrederen skal gjøres kjent med at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr og de forhold vurderingene bygger på, og
 4. overtreder skal ha minst en uke til å uttale seg på før vedtak fattes av børsen.

Den som ilegges overtredelsesgebyr skal ha skriftlig underretning om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket.

Vedtaket og begrunnelsen for vedtaket skal offentliggjøres, med mindre særlige grunner taler mot dette.

Oslo Børs skal sende faktura på ilagt overtredelsesgebyr, som forfaller til betaling tretti dager etter fakturadato.

§ 6 Klagebehandling
Børsklagenemnden skal behandle klager på vedtak Oslo Børs treffer i medhold av § 1.

Kapittel 3 Forholdet mellom Oslo Børs og Kredittilsynet

§ 7 Interne retningslinjer
Oslo Børs skal fastsette interne retningslinjer og instrukser som beskriver hvordan oppgavene etter denne forskrift skal utføres. Retningslinjer/instrukser skal oppdateres løpende slik at de til enhver tid gir et dekkende bilde av utføringen av hver enkelt oppgave. Retningslinjene/instruksene og endringer i disse skal forelegges Kredittilsynet til orientering.

§ 8 Rapportering til Kredittilsynet
Dersom Oslo Børs har grunn til å tro at den finansielle rapporteringen i et prospekt ikke gir et rettvisende bilde, skal Oslo Børs informere Kredittilsynet om det og gi en vurdering av saken.

Dersom Oslo Børs har grunn til å tro at det foreligger straffbar overtredelse av bestemmelser det føres kontroll med etter denne forskrift, skal dette meddeles Kredittilsynet.

§ 9 Oppbevaring av saksdokumenter mv.
Oslo Børs skal oppbevare dokumentasjon knyttet til utøvelsen av offentlig myndighet etter denne forskriften, i samsvar med god forvaltningskikk. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst 10 år.

En liste over prospekter som er godkjent de siste 12 måneder skal fremgå av Oslo Børs webside. Listen skal inneholde opplysninger om hvordan prospektet er gjort tilgjengelig for offentligheten og hvor det kan innhentes.

§ 10 Kontroll og oppfølging
Oslo Børs skal innen utløpet av januar gi Kredittilsynet en skriftlig redegjørelse for gjennomføringen av oppgaver nevnt i §§ 1 og 2, herunder en bekreftelse på at oppgavene er gjennomført i samsvar med lov, forskrifter og børsens interne retningslinjer og instrukser.

Oslo Børs skal gi løpende melding til Kredittilsynet om saker som påklages til børsklagenemnden. Meldingen skal vedlegges kopi av børsens vedtak og klagen.

Kapittel 4 Ikrafttredelse

§ 11 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2006.

Til toppen