Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om gjennomføring av skatteloven

Forskrift om
endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158
til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999

Overskriften til §§ 6-44-1 til 6-44-5 skal lyde:
A Fradrag for kostnad ved arbeidsreise og besøksreise til hjemmet

§ 6-44-1 overskriften skal lyde:
Hovedregel for arbeidsreise

§ 6-44-1 første ledd skal lyde:
Det gis fradrag etter kilometersats for arbeidsreise når avstanden er minst 2,5 kilometer hver vei. For samlet reiselengde i året over 35 000 kilometer gis fradrag etter lavere kilometersats. Begge satsene fastsettes årlig i Skattedirektoratets takseringsregler. Kilometergrensen gjelder samlet for arbeidsreiser og besøksreiser til hjemmet, jf. § 6-44-5.

§ 6-44-1 tredje ledd skal lyde:
Det gis ikke fradrag etter foregående ledd for arbeidsreiser som arbeidsgiver besørger. Det gis likevel fradrag for betalt egenandel der arbeidsgiver besørger transport, begrenset opp til fradrag etter første og annet ledd. Skattyter som krever fradrag for kostnader til yrkesbil, gis ikke fradrag etter første ledd med større beløp enn det som faktisk har redusert fradraget som kostnader til arbeidsreiser etter bestemmelsene i skatteloven § 6-12.

Nye §§ 6-44-10 til 6-44-15 skal lyde:
B Klassifisering av reise som arbeidsreise eller yrkesreise

§ 6-44-10 Anvendelsesområde

Bestemmelsene i § 6-44 B regulerer skattemessig klassifisering av reise som foretas på strekningen

a. mellom skattyters bolig og arbeidssted

b. mellom arbeidssteder

Reisen klassifiseres enten som arbeidsreise eller som yrkesreise. Klassifiseringen legges til grunn både i forhold til regler om fradrag i inntekt, og i forhold til regler om skattlegging av dekning av reisekostnader.

§ 6-44-11 Definisjoner

(1) Med fast arbeidssted skal forstås:

a. Sted hvor skattyter normalt utfører sitt arbeid. Det skal særlig legges vekt på om skattyters arbeid på stedet skjer regelmessig og med en viss hyppighet.

b. Sted hvor skattyter ikke normalt utfører sitt arbeid, jf. bokstav a, men som likevel er det samme i en periode på mer enn to uker.

c. Oppmøtested for tildeling av og/eller forberedelse til arbeid når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn to uker.

d. Oppmøtested for transport til eller fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet.

e. Sted for utførelse av bierverv, ivaretakelse av inntektsgivende eierinteresser mv.

(2) Med ikke-fast arbeidssted skal forstås:

a. Arbeids- eller oppmøtested som ikke omfattes av første ledd.

b. Særskilt sted for møte, kurs og lignende, der skattyter er deltaker.

(3) Arbeidsfravær på inntil tre dager påvirker ikke anvendelsen av to-ukers grensene i første ledd. Ved lengre fravær anvendes to-ukers grensene særskilt for arbeidsperiodene før og etter fraværet.

§ 6-44-12 Arbeidsreise

Som arbeidsreise anses

a. reise mellom bolig og fast arbeidssted

b. reise mellom faste arbeidssteder

§ 6-44-13 Yrkesreise

Som yrkesreise anses

a. Reise mellom bolig og ikke-fast arbeidssted

b. Reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted

c. Reise fra bolig til fast arbeidssted før en yrkesreise påbegynnes fra arbeidsstedet dersom skattyter

1. frakter tyngre privat bagasje

2. reiser med bil som skal benyttes på den reisen som påbegynnes fra arbeidsstedet

3. oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet.

Det samme gjelder tilsvarende returreise etter reise som nevnt i
nummer 1 til 3.

d. Reise mellom bolig og fast arbeidssted når arbeidet regelmessig gjør det påkrevet å frakte arbeidsutstyr med bil.

e. Reise fra det sted skattyter oppholder seg til fast arbeidssted når reisen foretas på grunn av nødvendig tilkalling utenom ordinær arbeidstid. Det samme gjelder returreisen.

f. Reise fra oppmøtested som nevnt i § 6-44-11 første ledd d til fast arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet. Det samme gjelder returreisen.

§ 6-44-14 Kombinert arbeids- og yrkesreise
Ved reise til fast arbeidssted via ikke-fast arbeidssted, regnes merreise utover avstanden mellom bolig og fast arbeidssted som yrkesreise.

§ 6-44-15 Forholdet til skattefritak ved dekning av visse reiser til og fra hjemmet
Bestemmelsene i § 6-44 B påvirker ikke skattefritak for visse reiser til eller fra hjemmet etter § 5-15 A Forskjellige ytelser.


II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2000.


III

Ikrafttredelsen av §§ 6-44-10 til 6-44-15 gjelder likevel ikke for tilfeller der skattyter arbeider for en veldedig eller allmennyttig organisasjon, og ikke har lønn og godtgjørelse fra organisasjonen som overstiger 30 000 kroner i inntektsåret (ikke medregnet arbeidsgivers dekning av reisekostnader).

Til toppen