Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om godgjørelser og forskuddstrekk

FORSKRIFT AV 30. JUNI 1999 OM VISSE GODTGJØRELSER DET SKAL GJENNOMFØRES FORSKUDDSTREKK I OG BEGRENSNINGER I PLIKTEN TIL Å GJENNOMFØRE FORSKUDDSTREKK I VISSE GODTGJØRELSER UTENFOR TJENESTEFORHOLD

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 30. juni 1999 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 5.

I

§ 1. Godtgjørelser det skal foretas forskuddstrekk i

Det skal gjennomføres forskuddstrekk i følgende ytelser:

a) Godtgjørelse til forfattere av artikler, kronikker, inserater o l som er skrevet med sikte på å bli tatt inn i avis, ukeblad, tidsskrift eller annen publikasjon,herunder godtgjørelse for fotografier, tegninger o l som leveres sammen med artikkel mv.

b) Godtgjørelse for nyhetsmeldinger, fotografier o l som leveres til presse- og telegrambyråer, aviser, ukeblad og tidsskrifter av andre enn byråer.

c) Godtgjørelse som A/L Alta Skiferbrudd utbetaler personlige skiferdrivere for levert skifer.

Bestemmelsen i første ledd bokstav c skal ikke gjelde når skiferdriveren for vedkommende år har lagt frem skattekort som er utstedt i en annen kommune enn Alta, eller erklæring fra ligningssjefen i Alta om at han ikke etter skattelovene anses bosatt i Alta 1. november i året forut for inntektsåret.

Før skattetrekk beregnes etter første ledd bokstav c, skal det gjøres fradrag i godtgjørelsen med 20 % av beløpet.

§ 2. Begrensninger i plikten til å gjennomføre forskuddstrekki godtgjørelse utenfor tjenesteforhold

Det skal ikke gjennomføres forskuddstrekk i godtgjørelse utenfor tjenesteforhold for arbeid eller oppdrag:

a) når arbeidet eller oppdraget gjelder transport med hest eller ved maskinkraft, og den som har tatt på seg transporten, holder transportmidlet,

b) når arbeidet eller oppdraget er utført med maskin og en betydelig del av godtgjørelsen er vederlag for maskinhold,

c) når det til utføringen av arbeidet eller oppdraget har gått med materialer og en betydelig del av godtgjørelsen er vederlag for materialene.

II

Forskriften under I trer i kraft med virkning for trekk fra og med 1. juli 1999.

Til toppen