Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om godtgjøring av investeringsavgift av driftsmidler som gjenutføres etter midlertidig bruk her i landet (forskrift nr. 124)

Forskrift om godtgjøring av investeringsavgift av driftsmidler som gjenutføres etter midlertidig bruk her i landet (forskrift nr. 124)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv. § 7, jf. lov 19. juni 1969 nr. 66 § 75

§ 1

Registrert næringsdrivende som har beregnet investeringsavgift av avgiftspliktige driftsmidler innført til midlertidig bruk her i landet før 1. oktober 2002, kan få godtgjort investeringsavgift ved utførsel.

Et driftsmiddel anses innført til midlertidig bruk dersom driftsmiddelet gjenutføres innen 19 måneder. Som måned regnes også del av måned.

§ 2

Godtgjørelsen skal utgjøre investeringsavgift som er registrert i regnskapssystemet for vedkommende driftsmiddel med fradrag av 5 prosent for hver måned eller del av måned regnet fra tidspunktet for tollbehandlingen til gjenutførsel finner sted.

§ 3

Krav om godtgjørelse framsettes i egen avgiftsoppgave for den termin gjenutførselen av driftsmiddelet finner sted. Oppgaven skal inneholde opplysninger om:

  1. driftsmiddelets art,
  2. fortollingsdato,
  3. det beløp som ved innførselen ble lagt til grunn for beregning av investeringsavgift,
  4. utførselsdato,
  5. hvor mange prosent beregnet investeringsavgift er redusert med,
  6. det beløp som kreves godtgjort.

Oppgaven fås ved henvendelse til fylkesskattekontoret.

§ 4

Næringsdrivende som har fått tilbakebetalt investeringsavgift ved gjenutførsel av driftsmiddel, plikter å oppbevare gjenpart av utførselsangivelsen. Gjenparten skal påføres en henvisning til den postering i regnskapet hvor investeringsavgift er beregnet ved innførsel. Gjenparten er bilag til regnskapet og skal sammen med andre dokumenter oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår.

For den som er regnskapspliktig etter regnskapsloven kan Nærings- og handelsdepartementet frita for plikten til oppbevaring eller fastsette kortere oppbevaringstid. Det samme kan Skattedirektoratet for den som ikke er regnskapspliktig etter regnskapsloven.

§ 5

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen