Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om hvilke opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister

Forskrift om hvilke opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister

Fastsatt av Finansdepartementet 21. mai 2003 2002 med hjemmel i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 6-8

Kap. 1 Generelle bestemmelser

§ 1Virkeområde mv

Forskriften gjelder for verdipapirregister som nevnt i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 1-3.

Verdipapirregisteret kan i sitt regelverk fastsette at ytterligere opplysninger enn de som følger av forskriften her skal registreres, dersom dette er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig registrering og omsetning av det finansielle instrumentet. Slikt regelverk skal godkjennes av Kredittilsynet etter verdipapirregisterloven § 1-2.

Opplysninger registrert i verdipapirregisteret skal være søkbare. Opplysningene skal sammenstilles på en måte som ivaretar hensynet til effektivt tilsyn og statistikkproduksjon.

Kap. 2 Opplysninger om finansielle instrumenter

§ 2Opplysninger om utsteder og registrerte finansielle instrumenter

I verdipapirregisteret skal følgende opplysninger om utsteder og det finansielle instrumentet registreres:

 1. Utsteders navn, adresse, forretningskontor (som angir utsteders jurisdiksjon)
 2. Utsteders fødsels- eller organisasjonsnummer
 3. ISIN eller, dersom det finansielle instrumentet ikke er tildelt ISIN, annen entydig angivelse av det finansielle instrumentet
 4. Det finansielle instrumentets navn og type
 5. Dato for registrering inn i registeret
 6. Utsteders registerfører
 7. Det finansielle instrumentets eventuelle noteringssted
 8. Om det gjelder særlige omsetningsbegrensninger for det finansielle instrumentet utover hva som følger av lov eller forskrift i medhold av lov
 9. Valutakode for det finansielle instrumentets pålydende og den valuta instrumentet er notert i

Ved lån skal informasjon nevnt under første ledd nr. 1 og 2 inntas om låntaker i tillegg til utsteder, dersom dette er to ulike personer.

For verdipapirfondsandeler anses verdipapirfondet som utsteder.

§ 3Opplysninger om aksjer, grunnfondsbevis, andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer eller grunnfondsbevis

For aksjer, grunnfondsbevis, andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer eller grunnfondsbevis, og tegningsretter til slike, skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 1. Det finansielle instrumentets pålydende
 2. Antall enheter utstedt av det finansielle instrumentet
 3. Eventuelle vedtektsbestemte eier- og stemmerettsbegrensninger
 4. Registreringsland
 5. Risk-beløp
 6. Ligningsverdi

For øvrig skal verdipapirregisteret registrere de opplysninger som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning skal inntas i eierregistrene for aksjer, grunnfondsbevis eller andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer eller grunnfondsbevis. Verdipapir­registeret skal kunne sammenstille disse opplysningene på en slik måte at et lovlig eierregister umiddelbart dannes på forespørsel.

§ 4Opplysninger om obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter

For obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 1. Eventuell tillitsmann
 2. Lånets opprinnelige størrelse, herunder lånets totale låneramme og det beløp som er utstedt samt størrelsen på fiktive egenbeholdninger som inngår i beløp som er utstedt
 3. Andelens størrelse/pålydende
 4. Eventuell førtidig innløsningsrett- og plikt
 5. Opprinnelig løpetid
 6. Rente- og avdragsvilkår
 7. Ligningsverdi
 8. Lånets prioritet i forhold til utsteders andre innlån og gjeldsforpliktelser
 9. Sikkerhet eller garanti

I lånets løpetid skal følgende opplysninger til enhver tid fremgå:

 1. Gjenværende lånebeløp
 2. Gjenværende løpetid i antall år
 3. Neste uttrekningsdato
 4. Neste renteutbetalingsdato
 5. Neste rentereguleringsdato

For konvertible obligasjoner registreres i tillegg følgende opplysninger:

Bestemmelser om konvertering, inkludert konverteringskurs- og periode

§ 5Opplysninger om derivater

For finansielle instrumenter som nevnt i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1-2 annet ledd nr. 4-8 skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 1. Entydig bestemmelse av derivatets underliggende
 2. Innløsningsdato
 3. Åpen balanse
 4. Antall enheter av det underliggende pr kontrakt
 5. Innløsningskurs

§ 6Opplysninger om verdipapirfondsandeler

For verdipapirfondsandeler skal i tillegg til opplysninger nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 1. Forvaltningsselskapets navn, adresse og organisasjonsnummer
 2. Verdipapirfondets navn, adresse, organisasjonsnummer og registreringsland (landkode)
 3. Antall andeler til enhver tid
 4. Andelens pålydende
 5. Risk-beløp
 6. Ligningsverdi

For øvrig skal verdipapirregisteret inneholde de opplysninger som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning skal inntas i andelseierregisteret for verdipapirfond. Verdipapirregisteret skal kunne sammenstille disse opplysningene på en slik måte at et lovlig andelseierregister dannes umiddelbart på forespørsel.

§ 7Opplysninger om finansielle instrumenter som er delregistrert

For finansielle instrumenter som delregistreres i et verdipapirregister, skal i tillegg til opplysninger som nevnt i § 2 følgende opplysninger registreres:

 1. Antall enheter av det finansielle instrumentet som til enhver tid er delregistrert i verdipapirregisteret
 2. Angivelse av det register verdipapirregisteret utleder sin registrering fra

De opplysninger som i følge bestemmelsene i §§ 3 til 6 skal registreres om det finansielle instrumentet skal, så langt det passer, i tillegg fremgå av registeret.

Med register menes også register i forvalterbanker og andelseierregistre for verdipapirfond.

Kap. 3 Innsynsrett

§ 8Innsyn i opplysninger som er registrert om finansielle instrumenter

Verdipapirregisteret kan i sine regler bestemme at innsyn som nevnt i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 8-2 nr. 4 ikke skal gjelde for enkelte opplysninger som er registrert utelukkende på bakgrunn av krav fastsatt av verdipapirregisteret.

Verdipapirregisteret kan i sine regler gi regler om når innsynsretten inntrer.

Kap. 4 Opplysninger om innehavere av rettigheter til finansielle instrumenter

§ 9Opplysninger om innehaver

Følgende opplysninger om innehaver av et registrert finansielt instrument skal fremgå av registeret:

 1. Kontonummer
 2. Kontohavers navn og adresse
 3. Kontohavers fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 4. Statsborgerskap eller registreringsland for juridiske personer
 5. Ligningsadresse for personer eller foretak som ikke er skattepliktige i Norge og kildeskattprosent dersom denne skal avvike fra den generelle prosentsats som blir registrert i verdipapirregisteret på grunnlag av adresse/ligningsadresse
 6. Registreringstidspunkt
 7. Om kontoen er en forvalterkonto
 8. Særlige regler for disponering av kontoen
 9. Registerfører for innehaver
 10. Innehavers eventuelle clearingrepresentant

§ 10Opplysninger om innehavere av begrensede rettigheter mv.

Følgende opplysninger om innehavere av begrensede rettigheter til registrerte finansielle instrumenter skal fremgå av registeret:

 1. Type rettighet
 2. Rettighetshavers navn, adresse og eventuelt forretningskontor
 3. Rettighetshavers fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 4. Grunnlaget for rettsstiftelsen
 5. De beløp rettigheten skal dekke
 6. Disposisjonsrett for innehaver
 7. Registreringstidspunkt

§ 11Opplysninger om fullmaktsforhold

Følgende opplysninger om fullmakter gitt av innehaver av registrerte finansielle instrumenter skal fremgå av registeret:

 1. Type fullmakt
 2. Fullmaktshavers navn og adresse, og eventuelt forretningskontor
 3. Fullmaktshavers fødsels- eller organisasjonsnummer
 4. Fullmaktens eventuelle løpetid
 5. Registreringstidspunkt

Kap. 5 Opplysninger om transaksjoner

§ 12Opplysninger om transaksjoner

Ved registrering av transaksjoner i et registrert finansielt instrument skal følgende opplysninger registreres:

 1. Handelsdag og oppgjørsdag
 2. Transaksjonstype
 3. Entydig angivelse av transaksjonen
 4. Angivelse av hvilke(t) finansielle instrument som handles/overføres
 5. Konto det handles mot/overføres til
 6. Nominell verdi
 7. Hvem som har meldt inn transaksjonen
 8. Omsetningsbeløp
 9. Kurs
 10. Registreringstidspunkt
 11. Innmeldingstidspunkt

Kap. 6 Ikrafttredelse

§ 13Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2003. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. desember 2002 nr. 1627 om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og enkelte andre lover § 4.

Til toppen