Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om ikrafttredelse av og overgangsbestemmelser til lov 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Forskrift om ikrafttredelse av og overgangsbestemmelser til lov 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. august 2003 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. del IX, jf. kgl. res. 20. juni 2003 nr. 731.

I

§ 1 Ikrafttredelse

Lov 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. del I til VIII trer i kraft 13. august 2003.

§ 2 Overgangsbestemmelser

Forvaltningsselskap kan ikke få tillatelse som nevnt i lov 12. juni 1981 nr. 52 (verdipapirfondloven) § 2-1 annet ledd til å drive slik virksomhet grensekryssende inn i EØS-området etter reglene i direktiv 85/611/EØF med senere endringer før 13. februar 2004.

Verdipapirfond som følger nye investeringsregler som nevnt i verdipapirfondloven § 4-5 tredje til åttende ledd, § 4-6 første ledd nr. 1 og annet til fjerde ledd, § 4-8 annet til åttende ledd, § 4-8a og § 4-9 første ledd nr. 2 og 3 kan ikke markedsføres grensekryssende inn i EØS-området etter reglene i direktiv 85/611/EØF med senere endringer før 13. februar 2004.

Forvaltingsselskapene får frist til 31. desember 2003 med å utforme vedtekter i samsvar med verdipapirfondloven § 4-8a første ledd nr. 1 og utarbeide fullstendig og forenklet prospekt som nevnt i verdipapirfondloven § 7-2 og forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond for eksisterende verdipapirfond. Verdipapirfond som følger nye investeringsregler som nevnt i verdipapirfondloven § 4-5 tredje til åttende ledd, § 4-6 første ledd nr. 1 og annet til fjerde ledd, § 4-8 annet til åttende ledd, § 4-8a og § 4-9 første ledd nr. 2 og 3 og verdipapirfond opprettet etter denne forskriftens ikrafttredelse må straks oppfylle kravene i verdipapirfondloven § 4-8a første ledd nr. 1, § 7-2 og forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen