Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet)

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2003 i medhold av lov 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet) del II første og annet ledd og kgl.res. 13. desember 2002 nr. 1604.

§ 1.Ikrafttredelse av loven

Lov 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet) trer i kraft 1. januar 2004.

§ 2.Overgangsbestemmelser

Finansieringsforetak som ved lovens ikrafttredelse driver virksomhet som kredittforetak, kan fortsette virksomheten dersom foretaket innen 1. juli 2004, har søkt om tillatelse etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-3 første ledd tredje punktum. Et slikt finansieringsforetak kan ikke oppta obligasjonslån sikret ved pant i en utlånsportefølje før det har fått tillatelse til å drive virksomhet som kredittforetak.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

VEDLEGG

Til toppen