Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon

Forskrift om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 1-3 og lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon §§ 1 femte ledd og 4 femte ledd, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-11.

§ 1.Virkeområde
Forskriften gjelder institusjoner som har overtatt eller overtar pensjonsordninger med innskuddspensjon, som skal oppfylle minstekravene til slike pensjonsordninger fastsatt i § 4 i lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon ( pensjonsleverandøren).

Forskriften gjelder også forsikringsselskap som overtar forsikringer som skal dekke innskuddsfritak ved uførhet, og som skal knyttes til pensjonsordning med innskuddspensjon i annen institusjon som nevnt i første ledd.

Forskriften her berører ikke forsikringsselskapers og pensjonsforetaks plikter etter ellers gjeldende regler til å gi melding til Kredittilsynet om produkter, premier, beregningsgrunnlag mv. vedrørende forsikringer som skal dekke innskuddsfritak ved uførhet.

§ 2.Krav til regelverket for pensjonsordningene
Pensjonsleverandøren skal påse at regelverket for de pensjonsordninger som overtas, er utformet i samsvar med kravene i innskuddspensjonsloven. Regelverket skal inneholde bestemmelsene om innskuddsplanen, forvaltningsordningen for pensjonsordningens midler og den forsikring for innskuddsfritak ved uførhet som skal knyttes til pensjonsordningen.

Skal pensjonsordningens midler forvaltes i en eller flere særskilte investeringsporteføljer, skal regelverket ha regler om hvem som har retten til investeringsvalg og i tilfelle særskilte rammer for valgretten.

§ 3.Pensjonsordning med egen pensjonskonto for hvert medlem
Blir det fastsatt i regelverket for en pensjonsordning at hvert medlem skal ha egen alderspensjonskonto, skal avtalen mellom arbeidsgiveren og pensjonsleverandøren fastsette sammensetningen av den investeringsportefølje som skal knyttes til medlemmenes pensjonskontoer.

Avtales det at de enkelte arbeidstakere ved opptak som medlem i pensjonsordningen skal gis rett til selv å velge mellom ulike investeringsporteføljer for forvaltningen av midler tilsvarende egen alderspensjonskapital, skal det i regelverket for pensjonsordningen fastsettes at det skal opprettes egen alderspensjonskonto for hvert medlem, og at pensjonskontoene skal tilordnes den investeringsportefølje som den enkelte arbeidstaker har valgt.

§ 4.Melding om produkter
En pensjonsleverandør skal gi Kredittilsynet melding om de pensjonsprodukter basert på innskuddspensjon som er eller vil bli markedsført. Det samme gjelder ved produktendring.

Meldingen skal inneholde en produktbeskrivelse som også omfatter ordninger for forsikring av innskuddsfritak ved uførhet som vil bli knyttet til pensjonsordningene. For produkter med forvaltning av pensjonsordningens midler i særskilte investeringsporteføljer skal meldingen angi de prinsipper for sammensetningen av investeringsporteføljer og for utformingen av avkastningsgarantier og rett til investeringsvalg som vil bli benyttet.

Skal pensjonsleverandøren ikke selv overta forsikring som skal dekke innskuddsfritak ved uførhet, skal meldingen også gi opplysninger om avtale med institusjon som skal overta slike forsikringer.

§ 5.Pristariffer for tjenester
Pensjonsleverandøren skal fastsette pristariffer som minst skal skille mellom vederlag for administrasjon av pensjonsordning, vederlag for forvaltning av midler knyttet til pensjonsordning, og vederlag for forsikring som skal dekke innskuddfritak ved uførhet.

Pristariff for kapitalforvaltning etter innskuddspensjonsloven § 3-2 skal angi om det er knyttet særskilt beregningsrente (avkastningsrente) til forvaltningen av pensjonskapitalen, og i tilfelle hvilken beregningsrente (avkastningsrente) som skal gjelde for pensjonsordningen. Avkastning som overstiger oppgitt rentesats, tilordnes i tilfelle pensjonskapitalen.

Pensjonsleverandørens vederlag for forvaltningen av pensjonskapital omfatter også godtgjørelse, herunder tegningsprovisjoner, for kapitalforvaltning til pensjonsleverandøren eller annen kapitalforvalter som blir avregnet mot avkastning ved forvaltning av midler knyttet til pensjonsordningene, herunder midler plassert direkte eller indirekte i andeler i verdipapirfond eller annen investeringsportefølje. Pensjonsleverandøren skal sørge for at også avregnede beløp blir tilordnet som avkastning til den pensjonskapital det gjelder.

I pristariff for administrative tjenester skal det gis opplysning om kontraktsgebyr som skal betales ved inngåelse av nye kontrakter. Vederlag for avkastningsgaranti knyttet til særskilte investeringsporteføljer skal angis i særskilt pristariff. Det samme gjelder vederlag for bruk av rett til å endre sammensetningen av en særskilt investeringsportefølje.

§ 6.Melding om pristariffer mv.
Pristariffer skal meldes til Kredittilsynet når de tas i bruk. Det samme gjelder ved endring av pristariff.

Ved beregning av vederlag for tjenester skal pensjonsleverandøren benytte de pristariffer som til enhver tid er meldt til Kredittilsynet. I forhold til inngåtte kontrakter kan pensjonsleverandøren gjøre gjeldende en endring av pristariff med minst 4 måneders varsel.

§ 7.Arbeidsgiveres kostnadsansvar mv.
Arbeidsgiveren skal i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4 tredje ledd dekke pensjonsleverandørens vederlag for administrasjon av pensjonsordningen, herunder vederlag for forvaltning av pensjonskapitalen. Dette gjelder også pensjonsordninger hvor arbeidsgiveren etter innskuddsplanen skal innbetale årlige innskudd som overstiger minstekravet til innskudd i lovens 4 første ledd, og uten hensyn til hvilken forvaltningsordning som er fastsatt for pensjonsordningen etter reglene i innskuddspensjonsloven §§ 3-2 og 3-3.

Følger det av innskuddsplanen for en pensjonsordning at arbeidsgiverens årlige innskudd skal tilsvare minstekravet til innskudd etter lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4 første ledd, skal pensjonsleverandøren kreve at arbeidsgiveren i tillegg til de årlige innskudd betaler det samlede vederlaget for administrasjon av pensjonsordningen og forvaltningen av pensjonsordningens midler, samt vederlaget for forsikring av innskuddsfritak ved uførhet. I den utstrekning pensjonsleverandørens vederlag for tjenester eller forsikring av innskuddsfritak blir dekket ved avregning i årlig innskudd eller i avkastning ved forvaltningen av midler knyttet til pensjonsordningen, skal pensjonsleverandøren kreve særskilt innbetaling fra arbeidsgiveren av de beløp som er dekket ved slik avregning. Innbetalte beløp skal tilordnes pensjonsordningens midler.

En arbeidstaker som gjør bruk av sin rett i samsvar med innskuddspensjonsloven § 3-3 første ledd til å endre sammensetningen av den investeringsportefølje som er blitt tilordnet egen alderspensjonskonto, er ansvarlig overfor pensjonsleverandøren for det vederlag selve utøvelsen av investeringsvalget betinger. Vederlaget kan belastes arbeidstakerens pensjonskonto eller kreves dekket av arbeidstakeren.

Har pensjonsleverandøren utstedt pensjonskapitalbevis etter innskuddspensjonsloven § 6-2 som forvaltes som særskilt investeringsportefølje med investeringsvalg, kan pensjonsleverandøren kreve at innehaveren hvert år betaler vederlag for administrative tjenester etter egen pristariff. Til pensjonskapitalbevis som er undergitt alminnelig forvaltning etter innskuddspensjonsloven § 3-2, skal det knyttes administrasjonsreserve til dekning av fremtidige forvaltningskostnader.

§ 8.Kontoføring og informasjon
Pensjonsleverandøren skal føre konto for hver pensjonsordning som for hvert år minst skal inneholde opplysning om:

  • samlet årlig innskudd fra arbeidsgiveren,
  • samlet årlig avkastning ved forvaltning av pensjonsordningens midler, herunder avkastning som er benyttet til å dekke vederlag for administrasjon av pensjonsordningen og forvaltningen av midlene,
  • årets samlede avkastning tilordnet pensjonsordningens midler, og
  • samlet årlig vederlag for administrasjon av pensjonsordningen og for forvaltningen av midler knyttet til pensjonsordningen, herunder vederlag avregnet i innskudd fra arbeidsgiveren eller i avkastning ved forvaltning av midler knyttet til pensjonsordningen.

Pensjonsleverandøren skal også gi hvert medlem i pensjonsordningen oppgave over alderspensjonskapital opptjent i løpet av året og over samlet opptjent pensjonskapital ved utgangen av året.

I pensjonsordninger med egen alderspensjonskonto for hvert medlem, gjelder bestemmelsene i første ledd tilsvarende for hver pensjonskonto.

Pensjonsleverandøren skal sende ut kontoutskrift og oppgaver i samsvar med reglene i første til tredje ledd, innen tre måneder etter utløpet av året.

§ 9.Særskilt forsikring for innskuddsfritak ved uførhet
Forsikringsselskap som i tilfelle som nevnt i § 4 tredje ledd overtar forsikring som skal dekke innskuddsfritak knyttet til pensjonsordning med innskuddspensjon, skal etter ellers gjeldende regler gi melding til Kredittilsynet om slike produkter, premier, beregningsgrunnlag mv.

§ 10.Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

§ 11.Overgangsregler for eksisterende pensjonsordninger med innskuddspensjon
Bestemmelsen i lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4 er ikke til hinder for at innskuddspensjonsordninger som er opprettet 1. januar 2006 eller tidligere, viderefører en innskuddsplan hvor innskuddet beregnes av lønn over et høyere innslagspunkt enn 1 G. Videreføring av slik innskuddsplan forutsetter at innskuddet for alle som omfattes av ordningen minst utgjør et årlig beløp tilsvarende minstekravene i lovens § 4, og at de prosentsatsene som er fastsatt i innskuddsplanen ikke reduseres. Innslagspunktet må senest innen utgangen av 2008 være 1,5 G eller lavere og senest innen utgangen av 2010 være 1 G.

Bestemmelsene i § 7 første og tredje ledd i forskriften her er ikke til hinder for at det for innskuddspensjonsordninger som er opprettet før forskriften trer i kraft, inntil 1. januar 2010 videreføres avtale om at vederlag for administrasjon av pensjonsordningen og vederlag for forvaltningen av pensjonsordningens midler skal avregnes mot årlig innskudd eller årlig avkastning. Videreføring av slik avtale forutsetter at innskuddet for alle som omfattes av ordningen minst utgjør et årlig beløp som tilsvarer 4 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G, og at minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4 første ledd og § 7 annet ledd i forskriften her er oppfylt.

Til toppen