Forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet

Forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 8 a femte ledd, jf. kgl. res. 10. juni 1977.

§ 1 Frist for valg av innskyterrepresentanter

Valg av innskyterrepresentanter skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned i samsvar med bestemmelse i bankens vedtekter. Når særlige forhold tilsier det, kan Kredittilsynet samtykke i at valget utsettes til et senere tidspunkt.

§ 2Kunngjøring, frister etc.

Forstanderskapets leder fastsetter tiden for valget. Lederen sørger for at valget blir kunngjort minst 6 uker i forveien ved oppslag i bankens ekspedisjonslokaler, og for øvrig gjennom annen hensiktsmessig meddelelse til kundene.

Kunngjøringen om valget skal inneholde opplysninger om:

  1. hvem som har stemmerett etter bankens vedtekter og regler for stemming ved fullmektig.
  2. hvem som har plikt til å motta valg.
  3. hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges.
  4. hvilket tidsrom valgene gjelder for.
  5. at liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg er utlagt i bankens lokaler og på dens hjemmeside.
  6. at banken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater.
  7. at stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest 4 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.
  8. at valgliste, aktuelt regelverk og annen relevant informasjon er lagt ut i bankens lokaler og på dens hjemmeside.
  9. om valget også kan skje ved postforsendelse og i tilfelle om nødvendig fremgangsmåte.
  10. i tilfelle valget skjer på valgdag(er), om valget kan foregå elektronisk.

Valget forberedes av en egen valgkomité.

§ 3 Valgliste

Valgkomiteen utarbeider på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger en valgliste. Ved valg på valgdag(er), skal det føres opp minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

§ 4 Alminnelige regler om valget

Valget skal være hemmelig og skriftlig, men kan ved valgmøte skje ved stemmetegn dersom ingen krever skriftlig valg. Valget skal foregå som et rent flertallsvalg. Valg på valgdag(er) kan foregå ved at det avgis stemme i ekspedisjonslokalet, ved postforsendelse og/eller elektronisk. Dersom banken har vedtektsfestet kretsvis fordeling av tillitsvervene, skal det avholdes valg med egne lister i hver av kretsene. Valgene skal så vidt mulig avholdes samtidig.

§ 5 Kontroll i forbindelse med. avstemning

Banken skal i forbindelse med valget forvisse seg om stemmegiverens identitet.

§ 6 Særregler ved valg på valgdag(er)

Avstemning

Avstemning skjer i bankens ekspedisjonslokale(r). Forstanderskapets leder kan bestemme at avstemning i tillegg kan skje elektronisk og/eller ved postforsendelse.

Ved elektronisk avstemning skal banken tilrettelegge for forsvarlige prosedyrer som sikrer korrekt valghandling fra stemmeberettigede innskytere.

Dersom valget skjer ved postforsendelse, må stemmeseddelen være poststemplet senest siste valgdag. Stemmeseddel som ikke er kommet til banken innen 2 dager etter siste valgdag, forkastes.

Valghandlingen

Valglisten brukes som stemmeseddel. Ved elektronisk valg avgis stemme etter nærmere fastlagt prosedyre. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet. Det kan stemmes på færre kandidater.

Dersom det er krysset av for, eller tilleggsoppført, flere kandidater enn det skal velges medlemmer og varamedlemmer, skal stemmeseddelen forkastes.

§ 7 Særregler ved valg på valgmøte

Valgmøtet ledes av forstanderskapets leder eller nestleder hvis lederen ikke er til stede. Er verken forstanderskapets leder eller nestleder til stede, velger møtet selv møteleder. I så fall åpner en person som forstanderskapets leder har utpekt, valgmøtet og leder dette til møteleder er valgt.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. En innskyter kan ikke delta i avstemning om sin egen stemmerett eller valgbarhet.

I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for. Møtelederen sørger for betryggende opptelling av stemmene. Tvist om avviklingen av valgmøtet avgjøres av møtet.

§ 8 Opptelling

Opptellingen foretas av valgkomiteen eller den komiteen utpeker.

Gyldig avgitte stemmer summeres. Den eller de er valgt som medlemmer som har fått flest stemmer. Den eller de som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølge som stemmetallet viser.

Ved stemmelikhet mellom de av valgkomiteen foreslåtte kandidater avgjøres valget etter den oppførte rekkefølge på listen.

§ 9 Valgprotokoll

Valgkomiteen skal sørge for at det føres protokoll for valget. I protokollen inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetning og innstilling over forslag på kandidater, samt resultatet av valget.

Protokollen undertegnes av valgkomiteens medlemmer. Valgresultatet bekjentgjøres på egnet måte. Protokollen skal være tilgjengelig for innskytere som forlanger det i de første 14 dager etter valgets avslutning.

§ 10 Suppleringsvalg

Suppleringsvalg for å opprettholde innskyternes representasjon i forstanderskapet avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen utarbeider egen suppleringsvalgliste. Det skal klart angis hvor lang tid suppleringsvalgkandidatene skal velges for.

For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for de ordinære valg.

§ 11 Klager i samband med valg

Kredittilsynet kan erklære et valg ugyldig og gi pålegg om nytt valg dersom feil ved valget kan ha hatt innflytelse på utfallet av det.

Banken plikter å legge til rette for en etterkontroll av valgresultatet i en periode på 6 måneder etter valget.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. mai 1978 nr. 8555 om innskyternes valg på valgmøter av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i sparebanker og forskrift 3. juli 1978 nr. 8553 om innskyternes valg på valgdager av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i sparebanker.

Til toppen