Forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 26 d og e.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 26 d og e

I.

Kapittel 1. Hvordan justering skal skje

§ 1-1 Årlig justering
     (1)Ved endringer i bruken av kapitalvare i forhold til fradragsberettigede formål, skal det skje en årlig justering av inngående merverdiavgift.
     (2)Årlig justering skal foretas i omsetningsoppgaven for sjette termin eller i årsoppgaven det året endringen skjer. Ved avvikende regnskapsår skal årlig justering foretas i omsetningsoppgaven for terminen for regnskapsårets avslutning.

§ 1-2 Samlet justering
     Ved overdragelse av kapitalvare eller opphør av avgiftspliktig virksomhet, skal det skje en samlet justering av inngående merverdiavgift for den resterende delen av justeringsperioden. Samlet justering skal foretas i omsetningsoppgaven for terminen overdragelsen eller opphøret skjer.

§ 1-3 Beregning av justeringsbeløp
     (1)For kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 1 beregnes det beløpet som årlig skal justeres som en femdel av den inngående merverdiavgift som påløp ved anskaffelsen eller fremstillingen av kapitalvaren, sett i forhold til forskjellen mellom fradragprosenten ved justeringsperiodens begynnelse og fradragsprosenten innenfor det enkelte regnskapsår.
     (2)For kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 2 beregnes det beløpet som årlig skal justeres som en tidel av den inngående merverdiavgift som påløp i forbindelse med byggetiltaket, sett i forhold til forskjellen mellom fradragsprosenten ved justeringsperiodens begynnelse og fradragsprosenten innenfor det enkelte regnskapsår.
     (3)Som inngående merverdiavgift påløpt i forbindelse med byggetiltak som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 2 skal regnes:

 1. merverdiavgift som skal betales for tjenester som anskaffes i forbindelse med byggetiltaket,
 2. merverdiavgift som skal betales for byggetjenester som en registreringspliktig næringsdrivende, jf. merverdiavgiftsloven §§ 10 første ledd og 10 fjerde ledd, selv utfører i forbindelse med byggetiltaket, herunder byggeledelse, byggeadministrasjon og annen administrasjon av slike arbeider, eller merverdiavgift som skulle vært betalt dersom slike tjenester hadde vært utført for ikke fradragsberettigede formål,
 3. merverdiavgift som skal betales for varer som anskaffes og tilføyes eiendommen i forbindelse med byggetiltaket.

§ 1-4 Innberetning av justeringsbeløp i omsetningsoppgaven
     Justeringsbeløp skal tas med i omsetningsoppgaven som en økning eller reduksjon av inngående merverdiavgift.
 
Kapittel 2. Overføring av rett og plikt til å justere

§ 2-1 Definisjoner
     (1)Med overføring av rett til å justere menes overføring av den fremtidige retten overdrageren har til å justere opp fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av kapitalvaren til fradragsberettigede formål øker.
     (2)Med overføring av plikt til å justere (justeringsforpliktelsen) menes overføring av den fremtidige plikten overdrageren har til å justere ned fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av kapitalvaren til fradragsberettigede formål reduseres.

§ 2-2 Hovedbestemmelse
     (1)Ved overdragelse av kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 2 og når kapitalvarer overdras som ledd i overdragelse av virksomhet eller del av denne etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 6, overføres overdragerens rett og plikt til å justere inngående merverdiavgift som er knyttet til kapitalvaren til mottakeren av kapitalvaren dersom vilkårene i §§ 2-3 og 2-4 er oppfylt.
     (2)Ved en slik overføring av rett og plikt til å justere skal overdrageren foreta en samlet justering for de endringer i fradragsberettigde formål som skjer i vedkommendes eiertid og mottakeren får rett og plikt til å justere for hendelser som skjer deretter.

§ 2-3 Vilkår for overføring av plikt til å justere (justeringsforpliktelsen)
     (1)Det er et vilkår for overføring av justeringsforpliktelsen at mottakeren er en næringsdrivende som er registrert i merverdiavgiftsmanntallet og som har minst samme fradragsrett for inngående merverdiavgift for kapitalvaren som overdrageren hadde på det tidspunktet kapitalvaren ble anskaffet. Dersom mottakerens fradragsrett er mindre enn overdragerens fradragsrett, kan mottakeren bare overta den delen av overdragerens justeringsforpliktelse som svarer til mottakerens fradragsrett for kapitalvaren. Den resterende delen av justeringsforpliktelsen må i dette tilfelle justeres samlet av overdrageren.
     (2)Det er et vilkår for overføring av justeringsforpliktelsen at mottakeren samtykker i overføringen.
     (3)Dersom mottakeren er en kommune eller andre kompensasjonsberettigede kan justeringsforpliktelsen overføres på de samme vilkår som nevnt i første og annet ledd i den utstrekning kapitalvaren anskaffes til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten, jf. lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

§ 2-4 Vilkår for overføring av rett til å justere
     Det er et vilkår for overføring av rett til å justere at mottakeren er næringsdrivende og at kapitalvaren anskaffes til bruk i næringsvirksomheten, eller at mottakeren er en kommune eller en annen kompensasjonsberettiget mottakter, jf. lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

§ 2-5 Særlig om overføring av leietakers rett og plikt til å justere
     (1)Når en leietaker som har anskaffet en kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 2 fremleier eller på annen måte overlater sin bruksrett til andre, overføres leietakerens rett og plikt til å justere inngående merverdiavgift som er knyttet til kapitalvaren til den nye innehaveren av bruksretten på de samme vilkår som nevnt i §§ 2-3 og 2-4.
     (2)Når bruksretten opphører overføres leietakerens rett og plikt til å justere til innehaveren av eiendommen dersom partene ikke har avtalt noe annet.

§ 2-6 Særlig om overføring av rett og plikt til å justere ved fellesregistrering
     (1)Når en næringsdrivende trer inn i en fellesregistrert virksomhet som nevnt i merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd, overføres rett og plikt til å justere inngående merverdiavgift for den næringsdrivendes kapitalvarer til den fellesregistrerte virksomheten.
     (2)Når en næringsdrivende trer ut av en slik fellesregistrert virksomhet, overføres rett og plikt til å justere inngående merverdiavgift til den næringsdrivende for så vidt gjelder den næringsdrivendes egne kapitalvarer.

§ 2-7 Tilfeller der overdrageren må oppfylle justeringsforpliktelsen etter overføring
     Den som overfører en justeringsforpliktelse må selv oppfylle justeringsforpliktelsen ved justeringshendelser som inntrer etter at justeringsforpliktelsen er overført dersom vedkommende har fradragsført inngående merverdiavgift som ikke er tatt med i avtalen som nevnt i § 3-3 og en mottaker på grunn av dette må endre avgiftsberegningen i sin disfavør. Det samme gjelder dersom overdrageren har gitt andre feilaktige eller mangelfulle opplysninger i avtalen som nevnt i § 3-3 og en mottaker på grunn av dette må endre avgiftsberegningen i sin disfavør.

§ 2-8 Særlig om rett til å justere etter opphør av avgiftspliktig virksomhet
     En registrert næringsdrivende som har foretatt en samlet justering på grunn av opphør av avgiftspliktig virksomhet, og som beholder kapitalvaren i virksomheten, kan fortsette å justere årlig dersom og fra det tidspunkt vedkommende senere i justeringsperioden blir registrert i merverdiavgiftsmanntallet.

§ 2-9 Særlig om tilbakeføringsforpliktelsen i merverdiavgiftsloven § 26 d sjette ledd
     (1)Ved overdragelse av kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 2 før fullføring, overføres plikten til å tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift i merverdiavgiftsloven § 26 d sjette ledd til mottakeren på de samme vilkår som ved overføring av justeringsforpliktelsen etter fullføring, jf. § 2-3.
     (2)Som inngående merverdiavgift i merverdiavgiftsloven § 26 d sjette ledd regnes merverdiavgift som nevnt i § 1-3 tredje ledd bokstav a til c.

Kapittel 3. Dokumentasjon mv.

§ 3-1 Bruk av kapitalvare
     (1)Når kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 1 brukes både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål, skal den tid kapitalvaren brukes til de ulike formål dokumenteres. Dersom slik tidsbruk vanskelig lar seg dokumentere, kan forholdet mellom avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig omsetning benyttes som mål på tidsbruken.
     (2)Bruk av kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 2 skal dokumenteres med målsatte tegninger eller lignende av bygget eller anlegget slik at det klart fremgår hvordan bygget eller anlegget er disponert til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål. Ved endringer i bruken av bygget/anlegget, skal det ved utgangen av justeringsåret foreligge en oversikt over bruken gjennom justeringsåret. Ved frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg gjelder bestemmelsene i forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117) § 6.

§ 3-2 Registrering av kostnader og merverdiavgift
     (1)Anskaffelse og fremstilling av kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c skal registreres på særskilt konto eller annen oppstilling. Oppstillingen skal for hver kapitalvare vise følgende opplysninger:

 1. hvilken kapitalvare det gjelder,
 2. anskaffelsestidspunkt / fullføringstidspunkt,
 3. anskaffelseskostnad uten merverdiavgift,
 4. total merverdiavgift,
 5. fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen,
 6. fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent,
 7. de justeringer som virksomheten skal gjøre etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven §§ 26 d og e, spesifisert med beløp per år.

     (2)Ved anskaffelse mv. som gjelder kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 2 må anskaffelsen registreres slik at anskaffelseskostnaden kan spesifiseres på fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål. Den som er frivillig registrert for utleie av bygg må kunne spesifisere anskaffelseskostnaden for hver enkelt leietaker.

§ 3-3 Overføring av plikt til å justere (justeringsforpliktelsen)
     (1) Overføring av plikt til å justere, jf. § 2-3, skal dokumenteres med en skriftlig, underskrevet avtale med følgende opplysninger:

 1. overdragerens og mottakerens navn, adresse og organisasjonsnummer,
 2. de opplysninger som fremgår av § 3-2 første ledd bokstav a-f,
 3. overdragerens og mottakerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent,
 4. resterende justeringsbeløp for overdrageren,
 5. angivelse av beløp for den justeringsforpliktelsen som overføres,
 6. dersom overdragelsen gjelder kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 26 c nr. 2 skal det dessuten fremgå av avtalen hvordan inngående merverdiavgift fordeler seg på de ulike delene av kapitalvaren, jf. § 3-2 annet ledd.

     (2)Dersom opplysninger som nevnt i § 3-3 første ledd endres etter at avtalen er inngått, skal overdrageren rette dette overfor mottakeren dersom opplysningene kan påvirke mottakerens plikt til å justere.
     (3)Dersom overdrageren innehar en avtale som nevnt i § 3-3 første ledd fra tidligere eier av kapitalvaren, skal en kopi av denne avtalen gis til mottakeren dersom den innholder opplysninger som kan påvirke mottakerens plikt til å justere.
     (4)Ved overføring av plikt til å justere skal mottakeren på konto eller oppstilling som nevnt i § 3-2 føre oversikt over kapitalvaren og de justeringer av inngående merverdiavgift som mottakeren har plikt til å gjøre.

§ 3-4 Overføring av rett til å justere
     (1)Overføring av rett til å justere, jf. § 2-4, skal dokumenteres med en skriftlig underskrevet oppstilling fra overdrageren som innholder de opplysninger som fremgår av § 3-3 første ledd bokstav a-f.
     (2)Bestemmelsene i § 3-3 annet, tredje og fjerde ledd, gjelder tilsvarende ved overføring av rett til å justere.

§ 3-5 Oppbevaring
     Dokumentasjon som nevnt i §§ 3-1 – 3-4 skal oppbevares i 10 år etter siste år i justeringsperioden. Avtale og oppstilling som nevnt i § 3-3 og § 3-4 skal oppbevares av både overdrageren og mottakeren.


II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen