Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift

Forskrift om endring i forskrift av 19. april 1995 med senere endring om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende

Fastsatt av Finansdepartementet 7. januar 2000 med hjemmel i lov av 17. februar 1995 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

I

I forskrift av 19. april 1995 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

§ 1 skal lyde:
Denne forskrift gjelder for:

  1. Kommuner og fylkeskommuner med kommunal og fylkeskommunal virksomhet der kommunestyret, fylkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning er øverste myndighet.
  2. Interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller etter kommunal særlovgivning.
  3. Private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale/fylkeskommunale tjenestetilbudet, og som er finansiert fullt ut med offentlige midler samt eventuell brukerbetaling på lik linje med tilsvarende offentlige virksomheter.

§ 1 annet ledd oppheves.

§ 5 nytt tredje ledd skal lyde:
Private og ideelle virksomheter sender oppgave over de beløp som kreves kompensert til den kommunen eller fylkeskommunen de er hjemmehørende. Det må i tillegg gis opplysninger om hvordan virksomheten er finansiert. Kommunen eller fylkeskommunen kan kreve kompensasjon for de krav som framsettes etter denne bestemmelsen.

Nåværende tredje, fjerde, femte, sjette og syvende ledd blir fjerde, femte, sjette, syvende og åttende ledd.

§ 5 fjerde ledd skal lyde:
Det skal i oppgaven til fylkesskattekontoret gis opplysninger om det samlede beløp som kreves kompensert for foregående kalenderår avregnet og spesifisert som nevnt i § 4. Av oppgaven skal fremgå det årlige samlede vederlag uten merverdiavgift, selve avgiftsbeløpet og det beløp som kreves kompensert for det enkelte tjenesteområdet, jf § 4. Det skal i tillegg utarbeides en oppstilling over alle fakturaer med tilsvarende spesifikasjon, fakturadato samt navn og organisasjonsnummer til den som har levert tjenesten.

§ 5 femte ledd skal lyde:
Skattedirektoratet fastsetter oppgaveskjema i henhold til første og annet ledd.

§ 5 syvende ledd skal lyde:
De utgifter som er tatt med i oppgaven som nevnt i første og annet ledd må kunne henføres til posteringer i kommunens og fylkeskommunens ordinære bevilgningsregnskap. Tilsvarende gjelder for interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger. For private og ideelle virksomheter må de utgifter som er tatt med i oppgaven kunne henføres til posteringer i virksomhetens regnskap.

§ 5 åttende ledd skal lyde:
De utgifter som er tatt med i oppgaven som nevnt i første og annet ledd omfatter utgifter som er ført i kommunens og fylkeskommunens årsregnskap, jf forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper § 7 nr 1 og 2.

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:
Registrert eller statsautorisert revisor eller kommunerevisor skal for private og ideelle virksomheter kontrollere grunnlaget og attestere for berettigelsen av kompensasjonskravet. Kommunen eller fylkeskommunen skal attestere for at virksomheten er en integrert del av det kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet.

II

Endringene trer i kraft fra og med 1. januar 2000.

Til toppen