Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) andre del § 1-2 og § 14-6. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, tiltak kan gjennomføres.

Saksbehandling etter forskriften skal ivareta krav til utredning og dokumentasjon som følger av annet lovverk og som er relevante for den beslutningen konsekvensutredningen skal ligge til grunn for. Avgjørelser etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

I tillegg til det virkeområdet som følger av plan- og bygningsloven § 1-2, er også hele Norges territorialfarvann, norsk økonomisk sone og den norske kontinentalsokkelen omfattet av forskriftens virkeområde.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov