Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om kontroll i den tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet

Forskrift om kontroll i den tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet

Fastsatt ved kgl. res. 19. desember 2003, med hjemmel i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 2 nr. 1, og lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 4 femte ledd.

§ 1

Tollmyndighetene gis adgang til å utøve kontroll med lovgivningen om toll og skatt, herunder avgifter, i den tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet.

Innvandrings- og helsemyndighetene gis adgang til å utøve kontroll med lovgivningen om innvandring og helse.

Kontroll som nevnt i første og annet ledd utøves også av Kystvakten.

§ 2

Finansdepartementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om kontroll etter § 1 første ledd.

Kommunal- og regionaldepartementet og Helsedepartementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om kontroll etter § 1 annet ledd.

§ 3

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Samtidig oppheves forskrift 28. oktober 1932 nr. 1 om tollgrense i sjøen.

Til toppen